Tisak, Zagreb – POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU

Tisak, Zagreb – POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU

Tisak d.d. zastupan po direktoru društva Draženu Kocijanu, te četiri sindikata, točnije Sindikat grafičke u nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikat Novine, Sindikat trgovine Hrvatske te  Sindikat prometa i veza Hrvatske koje su zastupali  zastupani po svojim predsjednicima sklopili su dana 28. travnja 2014 Dodatak Kolektivnom ugovoru Tisak, na rok od jedne godine.

Kao što većina radnika zna Dodatkom kolektivnog ugovora regulirana su mnoga značajna materijalna prava radnika, najniža osnovna plaća, regres, uskrsnica, božićnica, poklon djeci, potpora za školovanje djece umrlih radnika Tiska, otpremnina za odlazak u mirovinu, te naknada u slučaju prepada na prodavača.

Prava koja su bila ugovorena u proteklom periodu ostala su nepromijenjena osim članka 11. Dodatka,  kojim je regulirano pravo djece do 15 godine života na poklon koji ne može biti niži od 400,00 kuna pod uvjetom da su zdravstveno osigurana preko roditelja – radnika Tiska, na način da je dodana mogućnost povećanog  iznosa ovog dara do maksimalno 600,00 kuna.

Potpisan Dodatak sklopljen je na rok od jedne godine a primjenjuje se od 01. travnja 2014 . Nadamo se da će se za godinu dana okolnosti promijeniti na pozitivno, te da nećemo zadržavanje postojećih prava smatrati uspjehom, nego da će pregovori moći rezultirati povećanjem materijalnih prava radnika u Tisku, koje je već dugo vremena na podjednakoj razini.