Tisak, Zagreb – Potpisan kolektivni ugovor

Tisak, Zagreb – Potpisan kolektivni ugovor

Nakon podužeg vremena u kojem je nadležno ministarstvo utvrdilo reprezentativnost sindikata koji mogu pregovarati i potpisati kolektivni ugovor, počeli su pregovori. Prema rješenju Ministarstva dva su sindikata reprezentativna – Sindikat grafičara i Sindikat novine, od pet koliko ih djeluje u Tisku, te mogu formirati pregovarački odbor za pregovore. Nažalost, i kod utvrđivanja broja članova pregovaračkog odbora nastaje problem jer se dva reprezentativna sindikata ne mogu dogovoriti o broju članova pojedinog sindikata u pregovaračkom odboru. Na kraju odlučuje slovo zakona koje kaže da u takvom slučaju svaki sindikat u pregovaračkom odboru ima po jednog člana. Stoga je predstavnica našeg sindikata u pregovorima bila glavna sindikalna povjerenica Dubravka Prpić, dok je Krešimir Tomašković predstavljao Sindikat novine.

Prvi sastanak pregovarača bio je 30. lipnja kada su pregovarači poslodavca ponudili prijedlog teksta kolektivnog ugovora. Kao i ugovor iz 2010. godine i ovaj se sastoji iz dva dijela – dio u kojem su članci koji reguliraju opća prava i obveze iz radnog odnosa i donosi se na rok od pet godina te dodatka koji regulira financijsku stranu radnog odnosa i potpisuje se jednom godišnje. Iako u samim pregovorima nije sudjelovao uobičajeni tim pregovarača u Tisku, Boris Šifter i Darije Hanzalek pomno su analizirali ponuđene prijedloge i na razini našeg sindikata dogovoreno je što je prihvatljivo, a što ne.

Nije nam bila prihvatljiva ponuda poslodavca o smanjenju postotka za posebne uvjete rada vozača sa 20% na 10% te formulacija članka 23. kojim je reguliran noćni rad, zato što je posebnim Pravilnikom propisano da noćni rad vozača počinje u 00 sati, a ne kao do sada u 22 sata.

Pregovori su završeni i potpisan je novi Kolektivni ugovor na rok od 5 godina i Dodatkom na rok od 1 godine, s primjenom od 1. srpnja 2015. godine.

Sva materijalna i socijalna prava radnika ostala su ista, osim pomoći radniku koji pretrpi ozljedu na radu zbog razbojstva, provale, krađe za vrijeme obavljanja posla ili nošenja utrška čiji je iznos povećan sa 2500,00 na 3000,00 kuna.

Formulacija članka noćnog rada ostala je kao i do sada, dakle, od 22 sata do 6 sati.

Nažalost, za tri kategorije radnika-vozača distributera u međumjesnom prijevozu, vozača distributera u regiji i vozača teškog motornog vozila naknada za posebne uvjete rada smanjena je sa 20% na 15%, za vozača dostavljača i vozača viljuškara zadržano je dosadašnjih 10%, ali je za dostavljače I, II, III i IV

koji do sada nisu imali nikakav postotak na uvjete rada dogovorena naknada za posebne uvjete od 5% plaće.

Iako nisu sudjelovali u pregovorima, svi sindikati koji djeluju u Tisku d.d. bili su s naše strane redovito obavještavani o tijeku pregovora te su im u elektronskom obliku dostavljani svi materijali.

Smatramo da su pregovori bili korektni i s jedne i s druge strane, pregovaralo se u dobroj vjeri i za ove naoko skromne rezultate, uložen je veliki napor i trud.

Kažu da nada umire posljednja, zato se dugoročno nadamo skoku standarda naših građana i većoj potrošnji, skoku poslovnih rezultata, a onda, naravno, i prostoru za osjetnije povećanje plaća radnika koji su to svojim radom i zaslužili.