Tisak, Zagreb – Pregovori oko dodatka kolektivnom ugovoru

Tisak, Zagreb – Pregovori oko dodatka kolektivnom ugovoru

Kolektivni ugovor u Tisku koncipiran je tako da su opće odredbe, sklapanje i prestanak ugovora o radu, radno vrijeme, odmori i dopusti i ostala prava koja proizlaze iz radnog odnosa, osim financijskih prava i njihovog nivoa, regulirana u kolektivnom ugovoru, dok je financijska strana sa visinom pojedinog prava sadržana u dodatku kolektivnom ugovoru. Kolektivni ugovor je potpisan na pet godina, dok se njegov dodatak produžuje svake godine. Inicijativu za promjene dodatka pokrenuli su sindikati koji djeluju u Tisku. Imenovani su pregovarački odbori i održan je prvi sastanak na kojem su izmijenjene punomoći. Osim toga poslodavac je zatražio od sindikata pismeni zahtjev sa izmjenama i dopunama  koje sindikati žele pregovarati.

Sindikati smatraju da se nakon svih poslovnih promjena, organizacijskih promjena, promjena lokacije sjedišta društva i drugih promjena, a s obzirom na pozitivne poslovne rezultate nekoliko zadnjih godina, na povećani opseg poslova pogotovo prodavača te velikog porasta troškova života, trebala povećati najniža osnovna plaća.  Sindikati sugeriraju da se povećanje može ostvariti ili kroz povećanje iznosa najniže osnovne plaće, kroz uvođenje stalnog dodatka  ili kroz promjenu koeficijenta složenosti najzastupljenijih radnih mjesta (prodavač, skladišni radnici). O  pojedinim varijantama biti će govora na sastancima pregovarača.