Tiskara Vjesnik, Zagreb – Početak pregovora

Tiskara Vjesnik, Zagreb – Početak pregovora

Tijekom srpnja prema upravi Tiskare Vjesnik uputili smo dopis sa prijedlogom teksta kolektivnog ugovora društva. Tiskara Vjesnik među prvima je još 1998. godine bila društvo u kojem su prava i obveze iz radnog odnosa  bila regulirana kolektivnim ugovorom.

Kako je društvo posljednjih godina zapalo u teškoće a poslovanje nije osiguravalo dovoljno sredstava za ispunjavanje dotadašnjih prava poslodavac je otkazao kolektivni ugovor. Prava su se u međuvremenu smanjila ili ukinula a sindikat nije htio svojim potpisom regulirati takva mala prava. Budući je poslovanje donekle normalizirano odnosno zaustavljen daljnji pad pripremili smo prijedlog teksta kolektivnog ugovora i inicirali pregovore.

Sada smo u očekivanju termina zajedničkog sastanka poslodavca i sindikata na kojem bi se vidjele polazne pozicije obiju strana kolektivnog ugovora.