U 15 godina članovima plasirano 7000 kredita u iznosu oko 40 milijuna kuna

U 15 godina članovima plasirano 7000 kredita u iznosu oko 40 milijuna kuna

Sedma sjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u ovom sazivu održana je s malim zakašnjenjem, 14. studenoga, ove godine. Prisutni su bili Božidar Žvorc, Mario Meić, Bernarda Grabić, Dubravka Prpić, Jasenka Brigljević, Dušan Krepčić i Milena Miščević, članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti, te Boris Šifter koji operativno vodi materijale vezane za rad Upravnog odbora sredstava solidarnosti.

Isplata solidarnih pomoći

Članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti prihvatili su izvješće o stanju sredstava u fondovima za razdoblje prvih devet mjeseci ove godine.

Posmrtnine za umrle članove sindikata koje su isplaćene u posljednjih šest mjeseci odobrili su u iznosima utvrđenim Pravilnikom sredstava solidarnosti za troje kolega naše članove iz podružnica „Tisak“ Zagreb, “Model pakiranje” Zagreb i „Umirovljenika” Zagreb.

Za jednokratne pomoći zbog bolesti iz Fonda za posmrtnine stiglo je 20 zahtjeva. Upravni Odbor sredstava solidarnosti pregledao je sve zahtjeve i odobrio pomoći za 19 članova, i to iz sindikalnih podružnica: Tisak – Zagreb, Glas Slavonije – Osijek, Bakrotisak – Garešnica, Grafičar vreće – Borovljani, Grafičar – Ludbreg i Zrinski – Čakovec. Pomoći su isplaćene na temelju zahtjeva bolesnih članova, medicinske dokumentacije i mišljenja njihovih povjereništava, a kreću se u iznosima od 1000,00 do 2000,00 kuna.

Članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti dobili su prijedlog za rješavanje preostalih dugova po kreditima naših članova realiziranih preko Centar banke. Ostale su neriješene 174 partije. Upravnom odboru sredstava solidarnosti predočen je popis dobivenih sudskih sporova s ovrhom, ukupno 41 sudsko rješenje s ukupno 171.785,27 kuna za naplatu. Također su dobili popis partija, ukupno 62, koje su za otpis u iznosu 85.357,86 kuna (poduzeća otišla u stečaj, umrli članovi, mali iznosi, zastara). Članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti nakon obrazloženja donijeli su odluku o otpisu navedenog iznosa. Za dio preostalih slučajeva treba podnijeti nove tužbe, a nešto članova otplaćuje samo, u drugim rokovima i iznosima. Ova problematika proslijeđena je na Predsjedništvo koje treba donijeti konačnu odluku.

Sindikalne pozajmice – ovrhe i otpisi

Materijali sa sjednice Upravnog odbora sredstava solidarnosti, na kojoj je razmatrano stanje sredstava solidarnosti, posebice onih za individualne kredite, odnosno pozajmice, razmatrani su na Predsjedništvu sindikata. Od ukupno još 174 sporna predmeta, odnosno partije kredita, za dio njih postoji potreba da se otpiše dugovanje. Razloga je više – nestala su njihova poduzeća i podružnice, nastupila je zastara jer se radi o potraživanjima starim više od nekoliko godina, ili su iznosi tih starih potraživanja mali pa ih se nije isplatilo niti utužiti, a dio dužnika je umro. Predložen je otpis dugova po 62 kredita u ukupnom iznosu od 85.357,86 kuna.

Napomenuto je da je u posljednjih 15 godina članovima plasirano oko 7000 kredita, u ukupnom iznosu oko 40 milijuna kuna, pa opis potraživanja od 85 tisuća kuna čini 0,2% vrijednosti, što je vjerojatno manje od prosjeka banaka.

Predsjedništvo je nekoliko godina unazad donijelo odluku o postupanju prema ne platišama. Jedna od mjera je da se nakon godinu dana nevraćanja kredita podnosi tužba nadležnom sudu. Na temelju te odluke, a zbog sve većeg broja neplatiša, prije nekoliko godina pristupilo se utuživanju neplaćenih kredita. Neki su članovi platili po opomenama, neki po tužbama, neki po presudama, a neki nisu platili niti nakon što je protiv njih donesena presuda.

Stoga nema drugog izbora nego protiv onih protiv kojih je donesena presuda, povesti postupke prisilne naplate, odnosno ovrhe. Radi se o 41 dužniku u ukupnom iznosu od 170.060,00 kuna dosuđenih glavnica, uvećanih za značajne zatezne kamate te 11.060,27 kuna dosuđenih troškova, a detaljna lista dostavljena je Predsjedništvu. Nereagiranje dužnika pokazuje kako jednostavno nema drugog izbora i da se mora početi i provoditi postupke ovrha nad dužnicima individualnih kredita.

Konstatirano je da je prema dobivenim sudskim sporovima, odnosno presudama koje članovi dužnici unatoč tome nisu izvršili, za ovrhe spremno 170.060,00 kuna glavnice ukupno, uvećano za kamate i sudske troškove.

Velik, odnosno najveći, problem predstavljaju članovi, odnosno radnici koji odu iz poduzeća te ih je teško pratiti, zbog čega rokovi za podnošenje tužbi od dospijeća duga traju duže i – trebaju biti kraći..

Posljednjih 15 godina obavljen je veliki posao. Plasman oko 7000 kredita u milijunskoj vrijednosti govori najbolje o tome, međutim 174 otvorene partije ne smije se zanemariti. Naime, treba imati na umu da se redovitim vraćanjem kredita omogućuje ponovno plasiranje sredstava drugim članovima sindikata jer su svi ovi krediti, njih preko 7000 i u vrijednosti od približno 40 milijuna kuna, ostvareni iz plasiranih sredstava od 1,850.00,00 kuna, koje su odvojene za tu namjenu iz Fonda solidarnosti koji se formira iz članarine svih članova sindikata.

Predsjedništvo je otpisalo dio nenaplativih dugovanja, odlučilo je da će protiv dužnika individualnih kredita – kojima je pravomoćnim presudama naložen povrat kredita, kamata i troškova postupka, a koji nisu namirili svoja dugovanja – povesti postupke prisilne naplate, odnosno ovršne postupke, a ubuduće će se podnositi tužbe protiv svih dužnika individualnih pozajmica bez obzira na iznos duga, pri čemu će se skratiti rok opomene po dospjelim nenamirenim dugovanjima na oko dva mjeseca, iza kojeg slijedi sudska tužba.