U Radin printu u 2023. veća osnovica plaće

U Radin printu u 2023. veća osnovica plaće

Imajući u vidu realni pad plaća radnika uslijed povećane inflacije i troškova života u 2022. godini te potrebu unapređenja materijalnih prava radnika kako bi se ublažio realni pad plaća i njezina kupovna moć, Sindikat grafičara i medija je sa poslodavcem u sindikalnoj podružnici Radin print iz Svete Nedjelje dana 22. prosinca 2022. godine sklopio Dodatak kolektivnom ugovoru kojim su se radnicima povećala njihova dosadašnja materijalna prava.

Naime, postignut je dogovor da će od 1. siječnja osnovica plaće iznositi 540,00 Eura (što je povećanje za 308,63 kn), dok će druga osnovica iznositi 400,00 Eura (odnosno podiže se osnovica za 5 kn). Dogovorene su i nagrade za radne rezultate u iznosu od najmanje 400,00 kn koja će koje će se isplaćivati mjesečno, kao i topli obrok za radnike. Radnici će imati pravo na naknadu troškova prehrane sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak, a koji će se radnicima isplaćivati mjesečno u iznosu od minimalno 400 kn.

Povećan je i iznos otpremnine za odlazak u mirovinu sa 8.000,00 kn na 10.000,00 s time da će veći iznos otpremnine dobivati radnici koji imaju veći broj godina staža kod poslodavca. Tako će se radnicima koji su kod poslodavca radili neprekidno najmanje 10 godina iznos od 10.000,00 kn uvećati za dodatnih 10.000,00 kn, za 15.000,00 kn bruto će se otpremnina uvećati radnicima koji su kod poslodavca radili najmanje 15 godina neprekidno, za 20.000,00 kn bruto ako je radnik kod Poslodavca radio najmanje 20 godina neprekidno, za 25.000,00 kn bruto ako je radnik kod Poslodavca radio najmanje 25 godina neprekidno, za 35.000,00 kn bruto ako je radnik kod Poslodavca radio najmanje 30 godina neprekidno i za 45,000,00 bruto ako je radnik kod Poslodavca radio najmanje 35 godina neprekidno.

Dodatak Kolektivnom ugovoru je u ime Sindikata grafičara i medija potpisao Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija, a u ime poslodavca Dalibor Pinjuh, operativni direktor – COO Radin print te Sanja Pušec Mukavec, predstavnica vlasnika Radin printa.

Prilikom potpisivanja Dodatka Kolektivnom ugovoru Darije Hanzalek istaknuo je važnost unapređenja materijalnih prava radnika u uvjetima inflacije te je pozdravio razumijevanje poslodavca da se prava radnika trebaju kontinuirano poboljšavati kako bi radnici zadržali svoju produktivnost, motiviranost i zadovoljstvo.

Dalibor Pinjuh se zahvalio Sindikatu na dosadašnjoj konstruktivnoj suradnji te je naglasio da će poslodavac voditi računa da, sukladno poslovnim uvjetima, radnicima omogući zadovoljavajuću razinu prava.