U slučaju blokade poslodavca država isplaćuje minimalac

U slučaju blokade poslodavca država isplaćuje minimalac

Posljednjim izmjenama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Nar. nov., br. 82/15.), koje su na snazi od 1. rujna 2015. u taj je propis ugrađena posebna zaštita radnika kojima poslodavac zbog nelikvidnosti nije u mogućnosti isplatiti plaću. Ta je novina donekle ostala u sjeni drugih, također važnih promjena uvedenih novim Stečajnim zakonom koji je također na snazi od 1. rujna 2015.

Na temelju podataka Porezne uprave u Hrvatskoj svakoga mjeseca između 30 i 50 tisuća radnika ne primi zarađenu plaću. Prema novom zakonu, država će preko posebne Agencije takvim radnicima isplaćivati minimalne plaće, ali ne neograničeno, nego najviše do tri mjeseca. Time se ublažava egzistencijalna agonija radnika koji su dovedeni u krajnje nezavidnu situaciju. Nova će se pravila primjenjivati počevši od plaće koja se odnosi na rujan 2015.

U slučaju nelikvidnosti

Prema postojećim propisima o radu, poslodavac koji do kraja mjeseca ne isplati plaću i naknadu plaće ili ih ne isplati u cijelosti, obvezan je radniku uručiti obračun neisplaćenog iznosa. Taj je obračun ovršna isprava na temelju koje radnik može pokrenuti postupak prisilne naplate s računa poslodavca. Radnik je prema Ovršnom zakonu u prednosti pred ostalim vjerovnicima, čak i u odnosu na isprave kojima se prisilno naplaćuju porezi i druga javna davanja. No ta prednost ne pomaže mnogo ako na poslodavčevu računu nema sredstava ni za radnikovu plaću. Taj se problem od 1. rujna 2015. znatno ublažava izmjenama propisa kojima se reguliraju ovlasti i zadaće Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (Agencija). Zadaće Agencije se proširuju. Agencija će, kao i do sada, isplaćivati određena primanja radnicima nad čijim je poslodavcem otvoren stečajni postupak. Novost je da će Agencija isplaćivati do tri minimalne plaće radnicima čiji poslodavac zbog nedovoljnih sredstava na transakcijskom računu nije u mogućnosti isplatiti im barem minimalnu plaću. Ovim novim oblikom zaštite radnika obuhvaćeni su svi radnici u Hrvatskoj osim onih koji su ujedno jedini članovi društva u kojemu su zaposleni.

Poslodavac sâm sebe blokira

Prema izmijenjenom Zakonu, poslodavac koji do kraja mjeseca ne isplati plaću odnosno naknadu plaće dužan je prvog sljedećeg radnog dana za svakog radnika Fini dostaviti zahtjev za prisilnu naplatu neisplaćene plaće i naknade plaće, uvećane za zatezne kamate koje teku od dana dospijeća plaće/naknade plaće. Uza zahtjev za isplatu treba priložiti obračun neisplaćene plaće ili naknade plaće sastavljen na propisanom formularu. Ovo je nova zakonska obveza poslodavca koji ne isplati plaću.

Na taj je način poslodavac prisiljen sam sebe blokirati ispravama o dugovanoj plaći i naknadi plaće. Zahtjevi se dostavljaju za svakog radnika pojedinačno, na punu svotu plaće i naknade plaće na koju radnik ima pravo, a nije mu isplaćena.

Ako zahtjevi za isplatu plaće i naknade plaće ne budu izvršeni ili ne budu izvršeni u cijelosti (jer na računima nema dovoljno sredstava), poslodavac je dužan u roku od tri dana nakon što primi obavijest da njegovi nalozi nisu izvršeni, Agenciji podnijeti zahtjev za isplatu plaće, ali ne punoga dugovanog iznosa, nego u visini minimalne plaće za svakog radnika. Minimalna plaća za 2015. iznosi 3029,55 kn mjesečno u bruto iznosu. Zahtjev se podnosi poimenično po radnicima, na posebnom zbirnom formularu, koji je također propisan provedbenim Pravilnikom. Uza zahtjev treba priložiti specifikaciju rasporeda plaće, poreza i doprinosa te uplatne račune s pripadajućim oznakama. Ako je plaća i naknada plaće djelomično isplaćena, zahtjev se podnosi za razliku između isplaćenog iznosa i propisane svote minimalne plaće.

Nakon što obradi zahtjev poslodavca, Agencija će u roku od sedam dana o tome donijeti rješenje i radnicima isplatiti minimalnu plaću odnosno razliku između svote koju im je isplatio poslodavac i minimalne plaće. Iznos koji radnicima isplaćuje Agencija u ukupnoj je svoti zaštićen od ovrhe, pa se iz toga iznosa ne mogu prisilno naplaćivati radnikovi vjerovnici.

Prve isplate u studenome

Nakon isplate Agencija preuzima radnikovo potraživanje od poslodavca. Poslodavac je i dalje dužan, samo više ne duguje radnicima, već Agenciji. Agencija će platiti i doprinose na plaću, a poslodavac ih je obvezan vratiti Agenciji u tri mjesečna obroka, nakon što mu se deblokira račun.

Prve zahtjeve za isplatu neisplaćenih plaća poslodavci će dostavljati za plaću za rujan, ako je ne isplate do kraja listopada. Uz propisanu proceduru, objektivno će neisplaćene plaće Agencija početi isplaćivati polovinom studenoga.