Učiniti pozitivne promjene u području zaštite na radu

Učiniti pozitivne promjene u području zaštite na radu
Danas se više nego ikad prije nameće imperativ ulaganja u ljudske resurse, a dio tog ulaganja je zaštita na radu i zaštita zdravlja radnika. Zalaganje za sprječavanje ozljeda na radu može uspjeti jedino promicanjem pristupa koji u središte proizvodnog procesa stavlja čovjeka i zaštitu na radu kao osnovno ljudsko pravo.
Vizijom, programskim određenjem i organizacijskim ustrojem potrebno je zaštitu na radu odrediti kao jedan od važnih prioriteta gospodarskog i socijalnog razvitka hrvatskog društva. Ulaganje u dobre radne uvjete ne smije se doživljavati kao prisila zakonodavca i trošak, već kao kvalitetna investicija koja se vraća pozitivnim učincima kroz veće zadovoljstvo poslom, veću produktivnost, smanjenje izostanaka s rada i izdataka za zdravstvenu skrb.
U zemljama EU uvedene su sheme kojima se tvrtke i organizacije financijski nagrađuje zbog promicanja i primjene visokih standarda zaštite na radu, a to obuhvaća niže premije osiguranja, porezne olakšice, državne subvencije i potpore.
Zašto je važna kultura prevencije?
Prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni su za očuvanje radne sposobnosti radnika, zadovoljavanje potreba tržišta rada, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, ostvarivanje poslovnih planova, produktivnosti, konkurentnosti, gospodarskog rasta te za materijalnu sigurnost pojedinca i njegove obitelji.
Neprijeporno je da se sve nesreće mogu spriječiti, jer ljudi su skloni pogreškama, ali one ne bi smjele dovesti do ozljeda, a pojačano djelovanje na prevenciji i promicanju važnosti zaštite na radu sasvim sigurno može rezultirati pozitivnim učincima. Glavni čimbenik postizanja uspjeha u sprječavanju nesreća, ozljeda i bolesti povezanih s radom je stvaranje kulture prevencije rizika, tako da svi razumiju, poštuju i primjenjuju propisane mjere.
Što je moguće dodatno učiniti na razini sektora, tvrtki i ustanova?
Propisi utvrđuju osnovne obveze u području zaštite na radu, što podrazumijeva da je u tvrtkama, ustanovama, tijelima državne uprave i lokalne (regionalne) samouprave moguće slobodno primijeniti više standarde od minimalnih zahtjeva, odnosno težiti višoj razini zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Navedeno je moguće učiniti kolektivnim ugovorom na razini sektora/područja ili pojedine tvrtke i ustanove, sporazumom poslodavca s radničkim vijećem ili internim aktima. 
Kako je moguće dodatno motivirati radnike na predanost u ispunjavanju obveza u području zaštite na radu? 
Poželjno je odrediti individualne i kolektivne stimulacije zaposlenika u cilju ostvarivanja postavljenih mjerljivih rezultata u području zaštite na radu. U praksi, postoje primjeri praćenja i vrednovanja kvartalnih i godišnjih učinaka pojedinih radnika i organizacijskih jedinica.
U okviru izmjena Pravilnika o porezu na dohodak i povećanog neoporezivog iznosa naknada, poslodavci mogu nagrađivati radnike za ostvarene radne rezultate i sl. Zato bi bilo korisno namijeniti određeni iznos za isplatu bonusa radnicima za ostvarene godišnje rezultate na smanjivanju broja i stope ozljeda na radu, a time i izostanka s rada te troškova koji nastaju na toj osnovi u tvrtkama i zdravstvenom sustavu.
Provedba mjera zaštite na radu ne otežava poslovanje i nije skupa već, naprotiv, osiguranje odgovarajućih radnih uvjeta za rad na siguran način te primjeren odnos i ponašanje svih dionika u radnoj sredini prema zaštiti života i dostojanstvu rada, imaju izravan pozitivan učinak na poslovne rezultate. Zato je nužno odgovorne čimbenike i najširu javnost osvješćivati o važnosti i koristima dobrog organiziranja i upravljanja zaštitom na radu, a stimulativnim mjerama to dodatno poticati i nagrađivati. 
Koje je promjene moguće učiniti na razini države?
Dosljedno primijeniti čl. 6. i 7. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.), koji se odnose na obveze Vlade i važnu ulogu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (sastav je potrebno proširiti s iskusnim i relevantnim stručnjacima), kako bi se osiguralo osmišljeno djelovanje, sustavno praćenje i unapređivanje ovog područja.
Donijeti Nacionalni plan zaštite na radu za razdoblje 2019.-2025. godina i njime utvrditi strateški plan aktivnosti, s nositeljima, rokovima provedbe i mjerljivim rezultatima. Zaštitu na radu moguće je unapređivati i uvođenjem financijskih poticaja, kroz porezne olakšice poslodavcima koji uvode suvremenu tehnologiju, opremu, alate, strojeve i uređaje s višom razinom zaštite i sigurnosti i implementiraju normu ISO 45001.
Sustav osiguranja zaštite zdravlja na radu uz određenu solidarnost, potrebno je učiniti transparentnim, jasnim, stimulativnim i poticajnim za poslodavce, a time je moguće osigurati i potrebna sredstva ne samo za saniranje posljedica, već i za preventivne mjere, edukativne aktivnosti, kampanje, izradu on line edukativnih alata i drugo.
Država može primjenom stimulativnog modela obračuna doprinosa za zdravstvenu zaštitu (zaštitu zdravlja na radu), odnosno osiguranja od rizika ozljeda na radu na osnovi statističkog praćenja ozljeda na radu, kroz model bonus/malus, poticati sve čimbenike na kvalitetniji i odgovorniji odnos prema zaštiti na radu. 
U svrhu primjene informacijskog sustava u području zaštite na radu, potrebno je donijeti odgovarajući podzakonski akt, kako bi se osiguralo redovito praćenje i analiza podataka, a na toj osnovi planirati poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za unapređivanje stanja u području zaštite na radu. 
Donijeti propise iz nadležnosti Ministarstva zdravstva koji se odnose na područje zaštite na radu, izmijeniti i dopuniti te uskladiti druge podzakonske akte te otkloniti suprotnosti sa Zakonom o zaštiti na radu u sadržaju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Ispraviti učinjeni propust kod posljednjih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu i dopuniti čl. 21 st. 1. toč.6.
Ključna je nacionalna zadaća u okviru kurikuluma obrazovnih programa u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju osigurati da polaznici steknu potrebna znanja, vještine i kompetencije koje će im omogućiti siguran rad i očuvanje radne sposobnosti tijekom cijelog radnog vijeka. Dugoročno poboljšanje i unapređivanje zaštite na radu u našoj zemlji moguće je ostvariti kroz kontinuirano i cjeloživotno učenje svih ključnih dionika.
Stvaranje uvjeta za nesmetani rad stručnjaka za zaštitu na radu, uvažavanje njihovog značaja i podizanje kvalitete njihovog rada osiguranjem kontinuiranog unapređivanja znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu, jedan su od prioriteta u zauzimanju za unapređivanje zaštite na radu, kao područja od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj, pri čemu je uloga države najvažnija. Provedba projekta kontinuiranog stručnog usavršavanja stručnjaka za zaštitu na radu, organizacija programa bez plaćanja kotizacija, uz vođenje evidencija, vrednovanje i izdavanje certifikata, temeljna su obveza nadležnog ministarstva.
Istovremeno je u okviru Centra za izobrazbu iz područja zaštite na radu potrebno osigurati uvjete za redovito stručno usavršavanje inspektora za zaštitu na radu, sudaca i vještaka za zaštitu na radu. Navedeni Centar mogao bi obavljati i pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita za stručnjake zaštite na radu i koordinatore za zaštitu na radu. 
Informirati, educirati, osvijestiti, uključiti te akcijskim djelovanjem činiti pozitivne promjene
Nakon prve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018., nastaviti drugu Nacionalnu kampanju „Zaštita na radu je prva!“ 2019.-2021. radi informiranja, edukacije, osvješćivanja, uključivanja širokog kruga dionika te donošenja i provedbe mikro akcijskih planova u svakoj radnoj sredini, usmjerenih na provedbu odgovarajućih aktivnosti. 
Zaključno
Projekt Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao središnje nacionalne javne ustanove koji je realiziran u razdoblju 2015.-2018. godine bio je izuzetno uspješan. Ulaganje u primjerene radne uvjete i dobru zaštitu na radu nije trošak, već najbolja investicija. Učinkovito upravljanje zaštitom na radu bez smrtnih ozljeda i ozljeda na radu, bez bolesti povezanih s radom, hrvatski je nacionalni interes, naglasio je Vitomir Begović, dosadašnji ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, sa željom svima za sigurniju i sretniju 2019. godinu. 
Iznad svega, zaštita na radu!