UPOTREBA VILIČARA U TISKARSTVU

UPOTREBA VILIČARA U TISKARSTVU

Čeoni diesel i plinski viličari koriste se za istovar papira i kemikalija (rola i ravnog papira, bačvi, kanistera…) iz kamiona te njihovom prijevozu u skladište te utovar otpadnih kemikalija, gotovih proizvoda i drugog u kamione.

Manji viličari na akumulatorski pogon, to su uglavnom paletni viličari za unutrašnji transport, prevoze papir, kanistere i ostali potrošni materijal iz skladišta, te između pojedinih tehnoloških faza proizvodnje novina, revija i ostalih tiskovina. Radi se uglavnom o baterijskim viličarima bez krana. Često su u upotrebi električni viličari za nisko podizanje na kojima se sjedi. Posjeduju veliku brzinu vožnje, prenose 2 do 3 palete, nosivosti 2000 do 3000 kg.

Skorim ulaskom u Europsku uniju interesantno je pogledati statističke podatke koji se odnose na nesreće koje prouzroče transportna vozila na radnom mjestu. U Europskoj uniji svake godine u nesrećama na radu strada oko 5.500 radnika, a trećina tih nesreća desi se na poslovima transporta. Vozila unutrašnjeg transporta prilikom vožnje mogu ozlijediti radnike, ako se u njih zalete, pregaze ih ili se na njih prevrnu odnosno na njih padnu predmeti s vozila. Također su opasne i operacije istovara i utovara tereta. Primjerice, role papira za offset rotacione strojeve teže i do 1.500 kg.

Interesantno je da se najviše nesreća događa u manjim poduzećima do 50 zaposlenih. Praksa je pokazala da se takve nesreće mogu izbjeći djelotvornom organizacijom rada i preventivnim mjerama zaštite na radu.

Europske direktive

Provodeći pravila zaštite na radu u poduzeću poslodavac je odgovoran za primjenu direktiva u zakonodavstvu EU (vidi:
http://europe.osha.eu.int/legislation/
). Direktive su upućene direktno poslodavcu:

1. Poštujte minimalne zahtjeve za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu ili gradilištu, a naročito u vezi evakuacijskih putova i izlaza, prometnica, opasnih područja, utovarnih površina i rampi.

2. Osigurajte sigurnu radnu opremu (važno je: primjereni odabir, odgovarajuća svojstva, sigurna upotreba, osposobljenost, pregledi i održavanje). Treba poštovati minimalne zahtjeve za mobilnu radnu opremu, npr. kod viličara.

3. Postavite znakove sigurnosti, ako se opasnosti ne mogu izbjeći ili ih smanjiti odgovarajućim preventivnim mjerama.

4. Osigurajte osobnu zaštitnu opremu (kacige, zaštitnu odjeću i obuću…), koja je odabrana prema ustanovljenim rizicima, ako te rizike nije moguće odstraniti na drugi način. Oprema mora biti udobna i dobro održavana.

5. Slijedite okvirnu direktivu za osiguranje sigurnosti i zdravlja na radu, koja uključuje ocjenu i mjere za sprečavanje rizika, daje prednost skupnim mjerama za sprečavanje rizika, uzima u obzir savjetovanje sa zaposlenima i uključuje obavještavanje i osposobljavanje.

Navedene direktive svakako moraju biti prenesene u nacionalno zakonodavstvo, koje može odrediti i dodatne zahtjeve u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu.

Za neprovođenje navedene direktive odgovoran je poslodavac.

Radnici su dužni aktivno sudjelovati u provođenju preventivnih mjera i pridržavati se uputa dobivenih na osposobljavanju.

Savjet poslodavcu: Savjetovanje sa zaposlenima je nužno. Njihovo znanje omogućuje otkrivanje opasnosti i provođenje djelotvornih mjera.

Što govore naši propisi

Uvodno navedena direktiva EU ugrađena je u odredbe Zakona o zaštiti na radu RH, te u podzakonske akte kao što su (a) Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02.), (b) Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02., 131/02. i 126/03.) i (c) Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84.).

Prema našim propisima, strojevi i uređaji s povećanim opasnostima su oni pri čijem korištenju postoji povećana opasnost po sigurnost i zdravlje radnika, unatoč primjene osnovnih pravila zaštite na radu.

Obje vrste viličara (čeoni i paletni) spadaju u strojeve s povećanim opasnostima prema Listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. Navedena lista sastavni je dio pravilnika pod (a).

Čeoni viličari spadaju prema Listi u točku 3. „Samohodni strojevi s uređajem za dizanje ili prenošenje tereta ili za utovar ili istovar tereta nosivosti preko 2 kN“. Težina 2 kN odgovara približno 204 kg.

Paletni viličari za nisko podizanje mogu se podvesti prema Listi pod točku 5. „Vozila unutarnjeg prijevoza na mehanizirani pogon koja moraju imati kočnicu“.

Obje vrste ispituju se na propisani način prema pravilniku (b), u rokovima koji ne mogu biti duži od 2 godine. Viličari koji se kreću po javnim prometnim površinama moraju se pregledavati i ispitivati još i prema prometnim propisima zbog registracije kao i svako cestovno vozilo.

Pored ispravnog viličara i radnik koji njime upravlja mora zadovoljiti posebne uvjete u pogledu dobi života, stručne sposobnosti te zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti, prema pravilniku (c). Navedeni pravilnik u popisu poslova s posebnim uvjetima rada u točci 2. (Upravljanje i rukovanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon) određuje uvjete kojima radnik treba udovoljiti da bi mogao obavljati poslove vozača viličara.

Radnik ne smije biti mlađi od 18 godina i mora biti stručno osposobljen za upravljanje i rukovanje viličarom. To podrazumijeva određeno teoretsko i praktično znanje (vještine) koje mora usvojiti kako bi smio samostalno upravljati ovim samohodnim strojem. Ovo osposobljavanje provodi ovlaštena stručna organizacija za zaštitu na radu, koja po uspješnom osposobljavanju izdaje pravovaljanu ispravu.

Navedeni su i zahtjevi i kontraindikacije u pogledu zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti. Provjeru navedenog provode specijalist medicine rada i psiholog. Rokovi za ponovnu provjeru su 24 mjeseca (zdravstveno stanje) odnosno 48 mjeseci (psihičke sposobnosti). Rokovi mogu biti i kraći prema stručnom mišljenju specijaliste medicine rada.

Ponegdje u praksi postoji dilema da li i vozač paletnog viličara podliježe zahtjevima posebnih uvjeta iz točke 2. popisa poslova s posebnim uvjetima rada pravilnika (c).

Poslodavci često tvrde da su to mali viličari koji ne podižu palete na visinu, te pogonjeni elektromotorom nisu toliko opasni. Stoga i radnik koji upravlja takvim vozilom za unutrašnji transport ne treba udovoljiti uvjetima kao vozač klasičnog čeonog viličara. Tvrdnja je dakako netočna!

Prilikom manipuliranja paletnog viličara zbog njegove brzine (snažni elektromotor) ali i znatne mase kada prevozi palete natovarene tiskovinama ili bačvama, može doći do udara u radnike, prevrtanja tereta s palete ili prevrtanja samog radnog stroja. Uzrok takvim nesrećama na radu može biti pogrešno upravljanje viličarom, pa se takvi poslovi smiju povjeriti samo onim radnicima koji ispunjavaju propisane uvjete i koji posjeduju vještine za sigurno upravljanje strojem. Samo takvi radnici su jamstvo da će poslove obavljati na način ne ugrožavajući svoju sigurnost i zdravlje i sigurnost i zdravlje drugih radnika.

Smjernice za stručnjaka zaštite na radu

Prilikom revizije Procjene opasnosti (svake 2 godine) sagledavajući opasnosti i donošenje mjera za smanjenja rizika na poslovima unutrašnjeg transporta upotrebom viličara, donosimo opservacije o kojima treba razmisliti stručnjak zaštite na radu kako bi se eventualni novo nastali rizici smanjili ili nestali.

Pročitajte i pokušajte probleme preslikati na vaš slučaj u poduzeću u kojem djelujete:

 Promotrite detaljnije moguće opasnosti kod vožnje unatrag, utovara ili istovara tereta. Upitajte se: „Može li nešto poći po zlu i zašto?“ Mogućnosti: „Može li viličar naletjeti na radnike i pregaziti ih?“ Ili „Mogu li radnici pasti s visine prilikom utovara ili istovara?“

 Provjerite, tko bi mogao nastradati u nesreći: Vozač viličara, drugi radnici, slučajni prolaznici ili druge osobe.

 Ustanovite rizik sa svaku mogućnost, kolika je vjerojatnost da će doći do štete i koliki bi bio njezin opseg. Da li su postojeće sigurnosne mjere dovoljne ili možda treba učiniti više?

 Procjena opasnosti jednom učinjena nije zatvorena knjiga. Redovito provjeravajte procijenjene rizike, naročito ako se događaju promjene, npr. novi tipovi viličara, novo formirani transportni putovi i sl.

 Nastojte odvojiti prometne putove vozila unutrašnjeg transporta od ostalih prometnica. Ako to nije moguće, postavite odgovarajuće znakove upozorenja. Odredite najsigurnija mjesta za križanje transportnih putova. Razmislite o uvođenju jednosmjernog prometa, da se smanji mogućnost sudara vozila.

 Provjerite da li su prometnice odgovarajuće za vrstu i broj vozila. Moraju biti dovoljno široke, a površine ravne i neoštećene. Gdje je moguće odstranite prepreke, u protivnom ih označite da se jasno vide. Izbjegavajte oštre zavoje, a na nepreglednim zavojima postavite ogledala.

 Razmislite o dodatnim organizacijskim mjerama. Možda su potrebni znakovi za označavanje smjera, iscrtavanje „zebri“ za pješake, ograničenje brzine i označavanje prednosti. Ako se npr. često krši ograničenje brzine vožnje,možda će pomoći postavljanje odgovarajućih uspornika.

 Obratite pažnju na rasvjetu i vidljivost. Prostori kojima se kreću viličari moraju biti odgovarajuće osvijetljeni (mjerenje rasvjete!), a i viličari moraju biti vidljivi za ostale radnike. Preporučljivo je na vozila ugraditi upozoravajuće treptajuće svjetlo, te svjetlo za vožnju unatrag.

 Kako se značajni broj nesreća događa upravo pri vožnji unatrag, dobro je ugraditi zvučni signal koji se uključuje na početku vožnje unatrag.

Ispravnost viličara

Koristiti se smiju samo sigurna i ispravna vozila. Prilikom kupnje potrebno je provjeriti da li su opremljena zaštitnim napravama i sukladna s propisima i standardima RH. Vozila moraju biti izrađena tako da omogućuju siguran ulazak i izlazak iz viličara. Vozač mora biti zaštićen u slučaju prevrtanja vozila i od padajućih predmeta.

Kako viličar spada u oruđa za rad s povećanim opasnostima, podliježe povremenim pregledima kada se propisanim postupkom utvrđuje njegova ispravnost. Ako je ispitivanjem utvrđeno da je siguran za upotrebu, izdaje se uvjerenje. U protivnom, ukoliko se utvrde određene neispravnosti, ne izdaje se uvjerenje. Viličar se u tom slučaju može koristiti nakon što se otklone neispravnosti, ponovno ispita i izda valjano uvjerenje.

Održavanje viličara, tj. ispitivanje i popravak odnosno kontrolu dijelova s određenim rokom trajanja, obavlja ovlašteni servis te o tom izdaje ispravu.

Na kraju, o ispravnosti viličara brine poslodavac preko svojeg ovlaštenika (rukovoditelja odjela u čijoj su nadležnosti vozila za unutrašnji transport), koji ne smije dati u upotrebu neispravne viličare.

Također, dolaskom na radno mjesto vozač viličara dužan je prije početka rada provjeriti osnovne funkcije (kočnice, svjetla, trubu…) bitne za ispravan rad. Ukoliko primijeti određene neispravnosti, dužan ih je odmah prijaviti neposredno nadređenom rukovoditelju.

Upute za vozača viličara

Prilikom manipuliranja viličarom, vozač se pored obavljanja zadataka (utovar, istovar, vožnja) mora usredotočiti i na događaje u njegovoj okolini, jer su upravo nepažnja radnika i nedovoljna budnost – često uzrok nesreća na radu.

Evo bitnih situacija, koje tijekom rada vozač treba stalno provjeravati:

1. Ne vozite kada niste zdravstveno sposobni (u slučaju bolesti, problema s vidom i sl.),

2. Upravljajte tipom viličara za koji ste osposobljeni,

3. Svakodnevno obavite pregled vozila prije nego krenete na rad; o uočenim neispravnostima odmah obavijestite svojeg rukovoditelja,

4. S transportnog puta odmah odstranite otpatke ili ispali teret,

5. Za vrijeme rada ili vožnje budite pozorni na događaje u okolini,

6. Poštujte ograničenje brzine. Budite oprezni kada se približujete nepreglednom zavoju (sporija vožnja, signalizacija zvučnim signalom),

7. Budite pozorni na vrata pored transportnog puta, gdje bi se iznenada mogli pojaviti pješaci,

8. Prije vožnje unatrag, provjerite da li se iza vašeg vozila nalaze radnici,druga vozila ili prepreke.

9. Ako je prilikom manipuliranja teretom iz vašeg sjedala loša vidljivost, tražite pomoć drugog radnika.