VAŽNOST ZNAKOVA SIGURNOSTI

VAŽNOST ZNAKOVA SIGURNOSTI

Zakon o zaštiti na radu, odredbom članaka 10.,32. i 49. poslodavcu stavlja u dužnost da na mjestima rada, na sredstvima rada i pripadajućim instalacijama trajno postavi znakove sigurnosti i znakove općih obavijesti u skladu s odgovarajućim propisima.

Zakonodavac je ovo područje uredio Pravilnikom o sigurnosnim znakovima (NN 29/05.) uz primjenu hrvatske norme HRN 7010.

O znakovima sigurnosti

Znakovi sigurnosti različitog su geometrijskog oblika i boja te uz dodatni grafički simbol nose određenu poruku o sigurnosti. Uz znak obično je dodan i kratki tekst koji decidirano upozorava na određenu zabranu, obvezu, opasnost ili daje informaciju u vezi zaštite na radu.

Za znakove sigurnosti upotrebljavaju se četiri boje: crvena, žuta, zelena i plava. Oblik znaka može biti krug, kvadrat, trokut ili pravokutnik.

Zašto su važni znakovi sigurnosti? Kako su postavljeni na ulazu u radnu prostoriju i pored mjesta rada, na hodnike i prolaze, na ulaz u privremeno radilište…, odmah su uočljivi upozoravajući na predmete i situacije od kojih prijeti određena opasnost. Na radnim mjestima još mogu biti postavljene i pismene upute poslodavca o sigurnom načinu rada.

ZNAK ZABRANE je znak, koji zabranjuje određenu aktivnost, koja bi mogla uzrokovati rizik za sigurnost i zdravlje radnika. Znak je kružnog oblika crvene boje sa prekriženim grafičkim simbolom. Npr. znak kojim se zabranjuje vožnja vozilima unutarnjeg transporta ucrtan je viličar.

ZNAK UPOZORENJA je znak, koji upozorava na rizik ili opasnost. Znak je trokutastog oblika žute boje uokviren crnom bojom i ucrtanim grafičkim simbolom koji prikazuje o kojoj se vrsti opasnosti radi. Npr. znak koji upozorava na opasnost od rotirajućih dijelova ima ucrtana dva nezaštićena valjka kod kojih postoji opasnost od uklještenja i uvlačenja predmeta ili odjeće radnika.

ZNAK ZA OBVEZNO POSTUPANJE je znak, koji propisuje obvezno postupanje u određenim situacijama. Znak je kružnog oblika plave boje sa ucrtanim simbolom bijele boje. Npr. znak koji propisuje obveznu zaštitu ruku ima ucrtane zaštitne rukavice.

ZNAK OBAVIJESTI je znak, koji daje određene informacije. To mogu biti različiti smjerokazi, znakovi za evakuaciju i različite druge obavijesti obično u tekstualnoj formi.

Znakovi za pojedina područja

Pored klasičnih znakova sigurnosti (zabrane, obveze, opasnosti i informacije) kod pojedinih specifičnih djelatnosti i postupanja, postoje još određeni znakovi sigurnosti i upute upravo za takva područja koja također spadaju u domenu sigurnosti i zaštite zdravlja radnika.

• Zaštita od požara

U ovom području sigurnosni znakovi su crvene boje, kvadratnog oblika s ucrtanim simbolom bijele boje. Tako na primjer ucrtano slovo H označava hidrant koji sadrži ventil, cijev i mlaznicu, dok ucrtani simbol aparata za gašenje označava mjesto za vatrogasni aparat.

• Znakovi sigurnosti za dizalice

To su uglavnom ploče informativnog karaktera pravokutnog oblika žute ili bijele boje s otisnutim tekstom upozorenja, zabrane ili informacija. Za primjer navodimo ploču žute boje s tehničkim podacima dizalice, zatim ploču bijele boje s upisanim tekstom crvene boje:“Prilaz dizalici nezaposlenim osobama strogo zabranjen“, te ploču žute boje s upozorenjem:“Pozor! Zabranjeno se zadržavati ispod visećeg tereta“.

• Evakuacija i spašavanje

Za pravodobnu evakuaciju iz radnih prostorija moraju biti postavljene ploče koje ukazuju na evakuacijske putove, putove prema skloništu ili mjestu okupljanja na otvorenom prostoru, oznaku skloništa, evakuacijski put za invalide. To su pravokutni znakovi zelene boje s ucrtanom simbolom osobe koja trči u označenom smjeru. Jedino je ploča koja označava sklonište žute boje s natpisom „Sklonište“. Pored navedenih ploča, na dovoljan broj mjesta moraju biti postavljene ploče „Znakovi za uzbunjivanje“ od Državne uprave za zaštitu i spašavanje DUZS, koje informiraju o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje. Zbog promjene brojeva hitnih službi stare ploče potrebno je zamijeniti novima.

• Znakovi pušenja

U radnim prostorijama gdje postoje rizici od nastanka požara i eksplozije pušenje je zabranjeno i to treba jasno istaknuti odgovarajućim znakom sigurnosti. To je znak kružnog oblika uokviren crvenom bojom te prekriženim simbolom zapaljene cigareta na bijeloj podlozi. Ukoliko se radi o prostorijama u kojima je pušenje zabranjeno zbog zaštite nepušača, tada nije potrebno isticanje sigurnosnog znaka zabrane pušenja, jer prema Zakonu o zaštiti na radu pušenje se ne dozvoljava u radnim prostorijama u kojima borave i rade radnici nepušači. Ako je odgovorna osoba odredila mjesta ili prostorije i prostore gdje je pušenje dozvoljeno, tada na tim mjestima mora biti postavljen znak mjesta za pušenje. To na primjer može biti pravokutni znak zelene boje u kojem je ucrtan simbol pepeljare sa zapaljenom cigaretom, ili naprosto ploča zelene boje sa tekstom:“Mjesto za pušenje“.

• Opasnost od električne struje

Zbog velikog rizika, dijelovi električne instalacije i strojevi s kojima radnik može doći u dodir, moraju biti posebno i vidno označeni. Sigurnosni znakovi odnose se na zaštitu od direktnog i indirektnog dodira, na označavanje razvodnih ormara te drugih upozorenja i obavijesti u vezi zaštite od električne energije.

Razvodni ormari u kojima se nalaze dijelovi pod naponom opasnim po život, najčešće su označeni isprekidanom crvenom strelicom na žutoj podlozi. U ormaru gdje se nalazi glavna sklopka postavlja se natpis „Glavna sklopka“ na žutoj podlozi sa crvenom isprekidanom strelicom. Taj je podatak naročito važan vatrogascima na intervenciji kako bi u slučaju požara odmah mogli isključiti struju i bezopasno gasiti. Ove oznake mora postaviti izvođač električne instalacije, dok poslodavac mora skrbiti da se tijekom uporabe oznake ne oštete ili izbrišu.

Tamo gdje se predpostavljaju rizici od ozljeđivanja od električne struje, preporučuje se poslodavcu da postavi i pisane „Upute za pružanje prve pomoći unesrećenima od udara električne struje“.

• Označavanje cjevovoda

Kroz radne prostorije prolaze razni cjevovodi, koji moraju biti označeni smjerom protoka i vrstom fluida. Vrsta fluida koji protječe cjevovodom označava se bojom. Oznaka za zrak je zelene boje, za paru crvene boje, za zapaljive plinove žute boje, za nezapaljive plinove crne boje, za kiseline narančaste boje, za lužine ljubičaste boje… Ovi su podaci važni službi održavanja ali i vatrogascima prilikom intervencije gašenja požara.

• Pristupačnost za invalide

Iako danas, naročito kod starijih građevinskih objekata pa i onih koji služe za radne prostorije i prostore, nije mnogo napravljeno kako bi invalidi mogli nesmetano ući, kretati se i koristiti sve prostorije unutar građevine, kod novijih objekata određenim zahvatima (rampe, dizala…) omogućena je dostupnost u radne i pomoćne prostorije i prostore. Navodimo nekoliko primjera oznaka pristupačnosti:

 Oznaka pristupačne rampe je znak za invalidsku rampu, pravokutnog je oblika, a na podlozi plave boje prikazana je kosina sa simbolom osobe u invalidskim kolicima koja se kreće po rampi.

 Oznaka pristupačnog WC-a je znak za sanitarni čvor za invalide, označen znakom pravokutnog oblika plave boje na kojoj se nalazi simbol invalidne osobe u kolicima i natpisom WC.

• Privremeno radilište

Jedno od češćih mjesta gdje se događaju nesreće i ozljede na radu (nažalost, ponekad i sa smrtnim ishodom) su privremena radilišta koja obiluju različitim rizicima po sigurnost i zdravlje radnika.

Zbog višestrukih opasnosti postavlja se na ulazu u privremeno radilište tzv. „Skupna ploča obveznih znakova za privremena radilišta“. Na toj ploči nalazi se prikaz šest sigurnosnih znakova i to:

 Zabranjen pristup nezaposlenima

 Obvezna zaštita glave

 Obvezna uporaba zaštitnih cipela

 Opasnost od visećeg tereta

 Opasnost od predmeta s visine

Još o obvezama poslodavca

Iz općih obveza poslodavca proizlazi da on mora osigurati postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima radnici ne mogu izbjeći rizike, jer ih poslodavac nije mogao otkloniti ili smanjiti osnovnim pravilima zaštite na radu odnosno odgovarajućom organizacijom rada.

Postavljeni sigurnosni znakovi moraju biti u skladu s procjenom opasnosti kod određenih poslova u određenom okolišu. Poslodavac mora osigurati da su sigurnosni znakovi stalno na zahtijevanom mjestu. O tome poslodavac zadužuje rukovoditelja organizacijske jedinice te rukovoditelja neposredno nadređenog radnicima na čije se mjesto rada odnose navedeni sigurnosni znakovi.

Poslodavac mora radnicima osigurati odgovarajuće usmene ili pisane upute o značenju sigurnosnih znakova, opisati na razumljiv način značenje znakova, naročito onih koji sadrže riječi, te način postupanja u uobičajenim i posebnim situacijama. Navedeno poslodavac može provesti putem osposobljavanja iz zaštite na radu (teoretski i praktični dio), gdje radniku treba detaljno objasniti značenje i primjenu sigurnosnih znakova pri obavljanju pojedinih poslova.

Sankcije za poslodavca

Prilikom inspekcijskog nadzora poslodavac se može izložiti neugodnostima ukoliko ne provodi obveze koje su mu dane u vezi s uporabom sigurnosnih znakova. Nečinjenje navedenog poslodavac je u prekršaju koji se kažnjava novčanim kaznama:

 Ako ne postavi znakove sigurnosti i znakove općih obavijesti sukladno propisima, poslodavac će se kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna. Za isti prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba pravne osobe.

 Ako na propisani način ne osigura zabranu pušenja i ako ne utvrdi i ne označi u kojim je prostorijama i prostorima pušenje iznimno dozvoljeno, poslodavac će se kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna. Za isti prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba pravne osobe.

U oba slučaja kod ponavljanja prekršaja kaznit će se poslodavac i odgovorna osoba pravne osobe novčanim kaznama u dvostrukom iznosu.

U još neugodniju situaciju može se dovesti poslodavac ukoliko se na radnom mjestu dogodi nesreća na radu s ozljeđivanjem jednog ili više radnika, a inspekcijskim nadzorom se utvrdi da na mjestu rada nisu bili postavljeni određeni sigurnosni znakovi čije je postavljanje utvrđeno procjenom opasnosti.


o Propisi koji obrađuju opisanu tematiku:

1. Zakon o zaštiti na radu RH

2. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05.)

3. Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (Sl. list 65/91. veza NN 55/96.)

4. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 13/06., 49/06.)

5. Plan numeriranja (NN 154/09., 41/12.)

6. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 151/05., 61/07.).