Zabrana natjecanja s poslodavcem

Zabrana natjecanja s poslodavcem

Zakonska zabrana natjecanja

Imajući u vidu da radnik, obavljajući poslove kod poslodavca, ima mogućnost uvida u poslovne tajne poslodavca, tehnička rješenja, poslovne partnere i ostale vrijedne podatke, zakonom je propisana zabrana natjecanja s poslodavcem koja štiti interese poslodavca. Zakonska zabrana natjecanja se primjenjuje samo za vrijeme trajanja radnog odnosa između radnika i poslodavca. Radnik ne smije bez odobrenja poslodavca, za svoj ili tuđi račun, sklapati poslove iz djelatnosti poslodavca. Ako radnik postupi protivno toj odredbi, poslodavac može od radnika tražiti naknadu pretrpljene štete ili može tražiti da se sklopljeni posao smatra sklopljenim za njegov račun, odnosno da mu radnik preda zaradu ostvarenu iz takvog posla ili da na njega prenese potraživanje zarade iz takvog posla. Povreda zakonske zabrane natjecanja se smatra osobito teškom povredom radne obveze zbog koje je opravdano radniku otkazati ugovor o radu. Ako je u vrijeme zasnivanja radnog odnosa poslodavac znao da se radnik bavi obavljanjem određenih poslova, a nije od njega zahtijevao da se prestane baviti time, smatra se da je radniku dao odobrenje za bavljenje takvim poslom.

Ugovorna zabrana natjecanja

Za razliku od zakonske zabrane natjecanja koja obvezuje radnika samo za vrijeme trajanja radnog odnosa, poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka radnog odnosa, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da ne smije za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječe s poslodavcem (ugovorna zabrana natjecanja). Ona bi se mogla ugovoriti u slučajevima kada radnik obavlja poslove s klijentima poslodavca, redovno komunicira s njima, pa bi prelaskom kod nekog novog poslodavca koji obavlja istu djelatnost, mogao preuzeti te klijente i time oštetiti prethodnog poslodavca. Poslodavac mora imati opravdan poslovni interes za sklapanje takvog ugovora.

Ugovor o zabrani natjecanja se ne smije zaključiti za razdoblje duže od dvije godine od dana prestanka radnog odnosa i on se mora sklopiti u pisanom obliku. Ugovor je ništetan ako ga sklopi maloljetnik ili radnik koji u vrijeme sklapanja tog ugovora prima plaću manju od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.

Ugovorna zabrana natjecanja obvezuje radnika samo onda ako je poslodavac ugovorom preuzeo obvezu da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovice prosječne plaće isplaćene radniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Prestanak ugovorne zabrane natjecanja

Ako radnik otkaže ugovor o radu izvanrednim otkazom zbog toga što je poslodavac povrijedio obvezu iz ugovora o radu, ugovorna zabrana natjecanja prestaje važiti ako u roku od mjesec dana od dana prestanka ugovora o radu radnik pisano izjavi da se ne smatra vezanim tim ugovorom. Ugovorna zabrana natjecanja prestaje važiti kada poslodavac otkaže ugovor o radu, a nema za to opravdan razlog, osim ako u roku od petnaest dana od otkaza ugovora o radu obavijesti radnika da će mu za vrijeme trajanja ugovorne zabrane natjecanja plaćati ugovorenu naknadu.

Poslodavac može odustati od ugovorne zabrane natjecanja pod uvjetom da o tome pisano obavijesti radnika. U tom slučaju poslodavac nije u obvezi plaćati ugovorenu naknadu nakon isteka roka od tri mjeseca od dana dostave radniku pisane obavijesti o odustanku od ugovorne zabrane natjecanja.