Zakon o radu u fokusu NHS-a

Zakon o radu u fokusu NHS-a

Osamdeseta sjednica Središnjeg odbora Nezavisnih hrvatskih sindikata održana je 12. srpnja 2022. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. Nakon pozdrava predsjednika NHS-a Krešimira Severa i redovitih točki, uključujući i izvještaj o radu u prethodnom razdoblju, središnji dio sjednice činila je rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, a čiji je iscrpan pregled pružila viša pravna savjetnica Ana Kranjac Jularić.

Ovaj pregled bio je iscrpan kao i sav trud koji su mnogi stručnjaci NHS-a i udruženih sindikata uložili u protekle dvije, s pripremama i tri godine i duže. Sve to je učinjeno da bismo danas mogli generalno ocijeniti relativno dobrim ukupan ishod pregovora, u kojima su sindikati uz pozitivne pomake uspjeli neutralizirati i većinu negativnih inicijativa s drugih strana.

Najviše pozornosti prisutnih i rasprave zaokupilo je pitanje uvođenja mogućnosti da se u kolektivnim ugovorima za članove Sindikata ugovore određena viša materijalna prava do prosječnog iznosa dvostruke godišnje članarine. Prema stavu resornog ministarstva, u ovom trenutku ta mogućnost je koncipirana tako da će se odnositi samo na članove Sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora. NHS je kroz pregovore, vodeći računa o svim svojim udruženim sindikatima, isticao važnost opcije pristupanja Kolektivnom ugovoru i za sindikate koji nisu njegovi potpisnici, a koja u ovom trenutku nije ušla u nacrt Zakona o radu. Što će u konačnici biti i hoće li ovo potencijalno rješenje gorućeg pitanja sindikalnog rada opstati, ili će se razlika između članova Sindikata potpisnika i nekog drugog sindikata pokazati kao novo sjeme razdora bačeno među sindikate, vrijeme će pokazati.

Potaknuto pitanjima koja su prema Središnjem odboru uputili pravnici iz regionalnih ureda, razgovaralo se i o organizaciji stručnih službi NHS-a, te je zaključeno da će ujesen biti provedena opsežnija analiza i rasprava s ciljem buduće što učinkovitije organizacije i rada središnjice, kako bi bio u što većoj mjeri u skladu s potrebama i zahtjevima udruženih sindikata.