Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada

Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada

Pomalo u sjeni Izmjena i dopuna Zakona o radu, na snagu je stupio Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, koji će, osim doprinosa učinkovitoj borbi protiv neprijavljenog rada, omogućiti i prelazak iz neprijavljenoga u prijavljeni rad.

Neprijavljeni rad

Neprijavljeni rad je rad koji s obzirom na narav i vrstu rada i ovlasti poslodavca ima obilježje radnog odnosa, a nije zakonito ugovoren ili nema valjanu pravnu osnovu, odnosno za koji nije uspostavljena odgovarajuća prijava na obvezna osiguranja u skladu s posebnim propisima te obuhvaća sljedeće pojavne oblike:

  • Obavljanje rada bez prijave na obvezno mirovinsko osiguranje odnosno na odgovarajuće radno vrijeme ili,
  • Obavljanje rada bez sklopljenog ugovora o radu u pisanom obliku ili pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu ili,
  • Obavljanje rada na temelju drugih sklopljenih obvezno pravnih ugovora između poslodavca i fizičke osobe kada takav rad s obzirom na svoju narav i vrstu te ovlasti poslodavca ima obilježje posla za koji se zasniva radni odnos ili,
  • Zapošljavanje državljanina treće zemlje protivno odredbama posebnog propisa kojim se uređuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja.

Posljedice neprijavljenog rada

Neprijavljeni rad radnika prisutan je u različitim djelatnostima i u različitim pojavnim oblicima, od potpuno neevidentiranog rada, koji uključuje i pojavu tzv. lažne samozaposlenosti, do više varijanti djelomično neprijavljenog rada. Kolokvijalno je poznat kao rad na crno. Neprijavljeni rad negativno utječe na razvoj ukupnog gospodarstva jer uskraćuje državu za pripadajuća javna davanja, a radnika za odgovarajući dohodak, pravo na mirovinski staž i osiguranje drugih radničkih prava. Neprijavljeni rad nerijetko podrazumijeva i nezadovoljavajuće uvjete rada, uključujući izloženost rizicima zbog neodgovarajuće zaštite na radu, nedostatnu socijalnu zaštitu te ograničene mogućnosti za razvojem i napredovanjem takvih radnika.

Ukratko, štetnosti neprijavljenog rada su: povreda prava na dostojanstven i plaćen rad, neuplaćivanje doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, neostvarivanje prava iz radnog odnosa, uključujući i pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti za rad (bolovanje), pravo na zdravstvenu zaštitu i status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju, neostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene, te općenito nesigurno radno mjesto koje za posljedicu ima neizvjesnu budućnost radnika.

Postupanje inspekcije i nadležnih tijela prilikom utvrđivanja postojanja neprijavljenog rada

Važno pitanje koje se uređuje Zakonom odnosi se na prijelaz iz neprijavljenog u prijavljeni rad. Naime, zakonodavac ne želi samo kazniti poslodavca, već osigurati da će radnik, koji nije bio prijavljen, ostvariti svoja prava iz radnog odnosa.

Propisuje se zakonska pretpostavka trajanja radnog odnosa za slučaj kada nadležni inspektor utvrdi postojanje neprijavljenoga rada, a ne može se sa sigurnošću utvrditi točno trajanje rada. Tada će se smatrati da je radnik koji je obavljao takav rad neprekidno bio u radnom odnosu u punom radnom vremenu kod poslodavca u trajanju od šest mjeseci koja prethode danu u kojem je izvršen nadzor i utvrđena činjenica neprijavljenog rada. Nadležni inspektor će rješenjem naložiti poslodavcu da podnese prijavu na obvezno mirovinsko osiguranje počevši od dana koji je zapisnikom utvrđen kao dan početka rada radnika, te će mu narediti uplatu iznosa od 2.650,00 eura za svakoga neprijavljenog radnika u korist državnog proračuna.

Nadalje, propisuje se uspostava prijave na mirovinsko osiguranje po službenoj dužnosti ako poslodavac ne uspostavi prijavu prema rješenju inspekcije. Propisuju se također obveze poslodavca na isplatu plaće i svih davanja iz i na plaću za pretpostavljeno vrijeme trajanja radnog odnosa.

Uspostava dva popisa poslodavaca

Uspostavljena je javna objava dva popisa poslodavaca, i to popis na koji bi se javno objavili poslodavci kod kojih je obavljen inspekcijski nadzor, ali nisu utvrđena kršenja prava iz radnih odnosa, i popis onih kod kojih je utvrđen neprijavljeni rad. (MM)