Završni račun stečajnog upravitelja Zrinski

Završni račun stečajnog upravitelja Zrinski

Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu od 28. siječnja 2019. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Zrinski d.d., Čakovec. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnijeli su bivši radnici, zato što je dužnik na dan 5. 12. 2018. imao evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 61 dana. Na dan otvaranja stečajnog postupka kod dužnika je u radnom odnosu bilo 86 radnika. Sukladno odredbama Stečajnog zakona, radnicima su otkazani ugovori o radu, uz otkazni rok od 30 dana. Radnicima su u cijelosti isplaćene bruto plaće ostvarene za vrijeme otkaznog roka, kao obveza stečajne mase. Za vrijeme trajanja otkaznog roka radnici koji su imali radnu obvezu, u razdoblju od 18. 2. 2019. do 1. 3. 2019., dovršili su oko 3500 komada Biblija, koje su isporučene kupcu Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb.

Nakon otvaranja stečajnog postupka, na temelju odobrenja stečajnog suca, sklopljeni su ugovori o radu na određeno vrijeme s radnicima na radnom mjestu „čuvarska služba“. Ugovori o radu prestali su 28. veljače 2021. godine, zato što je bilo dovršeno unovčenje stečajne mase te su nekretnine koje su prodane na drugoj e-dražbi, 6. ožujka 2021. predane u posjed novom vlasniku Tvornici stočne hrane d.d., Čakovec. Dana 12. 4. 2019. g. sa zakupnikom Tiskara Zrinski d.o.o. Čakovec, sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s pripadajućim inventarom, na određeno vrijeme do 30. lipnja 2019. godine. Ugovor o zakupu produživan je u skladu s odlukama skupštine vjerovnika i odbora vjerovnika, te je prestao 30. lipnja 2020. godine, zato što je zakupnik počeo obavljati djelatnost na novoj lokaciji.

Na početku stečajnog postupka vrijednost stečajne mase je utvrđena u iznosu od 33,420.530,65 kn. Na nekretninama su postojala razlučna prava u korist razlučnih vjerovnika Erste & Steiermärkische Bank i Privredne banke Zagreb, te su se prodavale na elektroničkoj javnoj dražbi. Razlučna prava Erste & Steiermärkische Bank postojala su i na dijelu pokretnina – tiskarskim strojevima. Pokretnine je prodavao stečajni upravitelj prikupljanjem pisanih ponuda, u skladu s odlukama skupštine ili odbora vjerovnika. Na sjednici koja je održana 18. siječnja 2021. skupština vjerovnika je donijela odluku da se sve pokretnine koje se još nisu uspjele prodati, mogu unovčiti neposrednom prodajom tako da se prodaju ponuditelju koji za njih dostavi najpovoljniju ponudu, a da se pokretnine koje se ne bi uspjele prodati niti neposrednom pogodbom mogu unovčiti kao sekundarna sirovina. O svim provedenim prodajama prikupljanjem pisanih ponuda te neposrednom pogodbom, sudu su dostavljeni zapisnici. Tijekom provedenog stečajnog postupka unovčena je stečajna masa u ukupnom iznosu od 23,205.755,94 kn. Provedene su 1. i 2. djelomična dioba kojima su namirene tražbine stečajnih vjerovnika I. višeg isplatnog reda, odnosno bivšim radnicima Zrinskog d.d. u iznosu od 5,881.520,49 kn, odnosno u cijelosti. Tražbine razlučnih vjerovnika namirene su u iznosu od 10,884.197,89 kn. Podmireni su i troškovi stečajnog postupka te ostale obveze stečajne mase u iznosu od 4,029.547,02 kn.

Raspoloživi iznos koji će se završnom diobom isplatiti stečajnim vjerovnicima 2. višeg isplatnog reda iznosi 1,715.000,00 kn, odnosno 20,035994% od iznosa njihovih tražbina.

Odbor vjerovnika je prihvatio ovo završno izvješće stečajnog upravitelja. Dana 23. srpnja 2021. g. održat će se završno ročište vjerovnika te bi stečajni postupak protiv dužnika Zrinski d.d. trebao biti zaključen. U ovom stečajnom postupku su radnici u potpunosti namirili svoje tražbine prema svom bivšem poslodavcu.