Zrinski, Čakovec – Do kada se može štedjeti na plaćama?

Zrinski, Čakovec – Do kada se može štedjeti na plaćama?
Već duže vrijeme u Zrinskome produžujemo primjenu kolektivnog ugovora po tri mjeseca. Kako je zadnje potpisani važeći kolektivni ugovor prestao važiti 31. prosinca 2016. godine, sindikalna podružnica je na svom sastanku donijela odluku da se za sljedeće razdoblje od tri mjeseca ili duže, ovisno o dogovoru s direktoricom, potpiše Kolektivni ugovor „Zrinski“. 
Budući da su teškoće u poslovanju i dalje prisutne, prijedlog je da sadašnji tekst Kolektivnog ugovora bude i tekst novog s primjenom od 1. siječnja 2017. godine. Naime, daljnjih ušteda na plaćama i drugim pravima radnika nema, prema mišljenju sindikata, i uprava bi trebala pronaći druge načine izlaska iz krize.
S takvim razmišljanjem se išlo pred poslodavca, međutim, nije prihvaćeno. Poslodavac, naime, donosi svoj Pravilnik o radu u kojem snižava važeća minimalna prava. Pregovori i dogovori traju prva tri mjeseca 2017., ali dogovora nema. Sindikat koristi zakonsku mogućnost produžene primjene od tri mjeseca, a kada se uvidjelo da nema dogovora, išlo se u organizaciju štrajka. Referendumom se većina članova, ali i ne članova sindikata izjasnila za štrajk kao jedinu mogućnost potpisivanja i produženja važenja Kolektivnog ugovora. Štrajk je bio najavljen, ali se u roku za mirenje, tj. na mirenju našlo rješenje i Kolektivni ugovor Zrinski je potpisan. Potpisan je na tri mjeseca 31. ožujka. Sa sindikalne strane potpisali su ga predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i sindikalni povjerenik Dubravko Keresteš, a sa strane poslodavca direktorica Mirjana Ovčar.