Zrinski, Čakovec – Produženo važenje Kolektivnog ugovora na dva mjeseca

Zrinski, Čakovec – Produženo važenje Kolektivnog ugovora na dva mjeseca
S obzirom na to da je 30. kolovoza 2017. godine isticao rok važenja Kolektivnog ugovora za radnike u Zrinskom d.d., koji je potpisan 29. lipnja 2017. godine, u skladu s dosadašnjom praksom 28. kolovoza 2017. godine sklopljen je novi Kolektivni ugovor, koji je kao i prethodni, sklopljen na razdoblje od dva mjeseca. 
Imajući u vidu poslovne rezultate poslodavca u Zrinskom d.d. i ovaj puta postignut je dogovor pregovaračkog odbora sindikata i poslodavca o produženju važenja važećeg Kolektivnog ugovora do 1. studenog 2017. godine. Time su se stranke obvezale zadržati razinu prava radnika, koju su radnici imali prema važećem Kolektivnom ugovoru. Međutim, s obzirom na to da navedeni Kolektivni ugovor nije predviđao mogućnost isplate većeg iznosa jubilarne nagrade radnicima koji imaju navršenih 45 godina radnoga staža kod poslodavca, postignut je dogovor s poslodavcem da se Dodatkom Kolektivnom ugovoru ugovori pravo radnika koji imaju navršenih 45 godina radnog staža kod poslodavca na isplatu jubilarne nagrade u iznosu od najmanje 4.500,00 kuna, čime je tim radnicima povećan iznos jubilarne nagrade za 500,00 kuna. 
Istekom roka važenja Kolektivnog ugovora bit će potrebno dogovoriti novi Kolektivni ugovor.
Kolektivni ugovor kao i Dodatak Kolektivnom ugovoru su sa sindikalne strane potpisali predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i sindikalni povjerenik Dubravko Keresteš, a sa strane poslodavca direktorica Mirjana Ovčar.