Zrinski Čakovec – Sindikat traži imenovanje Uprave i novi Kolektivni

Zrinski Čakovec – Sindikat traži imenovanje Uprave i novi Kolektivni
S obzirom na to da je ranije važeći Kolektivni ugovor za radnike u Zrinskom d.d. Čakovec istekao 1. srpnja 2018. godine, kada je ujedno prestao i mandat direktorici Mirjani Ovčar, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je 12. rujna 2018. godine poslodavcu uputio inicijativu za sklapanje novog Kolektivnog ugovora na neodređeno vrijeme. Sindikat je od Nadzornog odbora poslodavca, a sukladno zahtjevima radnika iznijetima na skupu radnika održanom 6. rujna, zatražio žurno imenovanje Uprave.
Naime, krajnje neizvjesna situacija u koju su Zrinski d.d. doveli njegovi vlasnici činjenicom da do danas nije imenovana nova Uprava društva istekom mandata bivše direktorice gđe Mirjane Ovčar, za posljedicu ima pravnu nesigurnost radnika u odnosu na razinu prava koju im je dužan osigurati njihov poslodavac, imajući u vidu činjenicu da je ranije važeći Kolektivni ugovor istekao još 1. srpnja 2018. godine, te trenutačno poslodavac niti jednim važećim aktom nema uređena prava radnika.
U cilju žurnog rješavanja nagomilanih problema nadamo se da će Nadzorni odbor poslodavca uvažiti iznijete zahtjeve radnika u Zrinskom d.d. Čakovec, te da će žurno imenovati novu Upravu i prihvatiti novi Kolektivni ugovor.