Predstavnik radnika u organu poslodavca

Predstavnik radnika u organu poslodavca
Uz izbore za radnička vijeća i povjerenike radnika za zaštitu na radu, u tijeku su i izbori za predstavnika radnika u organu poslodavca. Člankom 164. Zakona o radu (NN br. 93/14.) propisano je da u trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se u skladu s posebnim propisom utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član organa društva ili zadruge koji nadzire vođenje poslova, odnosno jedan član organa javne ustanove mora biti predstavnik radnika.
Izbor predstavnika radnika u nadzorni ili upravni odbor
Osnovno je pravilo da predstavnika radnika u organ poslodavca imenuje i opoziva radničko vijeće. No, ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, tada ga biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, u postupku propisanim kao i za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana. To podrazumijeva postupak i proceduru koji će osigurati legitimitet i vjerodostojnost izabranog predstavnika, ali ne mora podrazumijevati potpunu identičnost u svemu kao u slučaju izbora radničkog vijeća.
Jedna od bitnih razlika je potreba navođenja zamjenika kandidata za predstavnika radnika u organu poslodavca. Izbor radničkog vijeća je u potpunosti uređen Zakonom o radu i Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća dok je institut predstavnika radnika u organu poslodavca osim Zakonom o radu, uređen i Zakonom o trgovačkim društvima u kojem nije predviđen zamjenik predstavnika radnika, nego samo predstavnik. Kako je čl. 1. Zakona o radu propisano da se tim zakonom uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije uređeno. Kao što je navedeno, institut predstavnika radnika u organu poslodavca je po pitanju zamjenika drugačije uređen u Zakonu o trgovačkim društvima, te se stoga treba primijeniti i na listi imati samo predstavnika radnika u organu poslodavca, a ne i njegovog zamjenika.
Prava i obveze predstavnika radnika u organu poslodavca
Zakon o trgovačkim društvima propisuje kako su svi članovi nadzornog odbora dužni djelovati u interesu društva, te stoga i predstavnik radnika ima dužnost nadziranja vođenja poslova poslodavca tako da se nadzire djeluje li, odnosno posluje li poslodavac na zakonit način. Predstavnik radnika se u svom djelovanju rukovodi i interesima radnika. Ponekad se dužnost predstavnika radnika pojednostavljuje uspostavljajući odgovornost toga predstavnika interesima poslodavca s jedne strane, te interesima radnika s druge strane, tako da se ipak prioritizira odgovornost interesima radnika.
Za predstavnika radnika u organu poslodavca vrijede ista pravila i ograničenja kao i za druge članove, te imaju u potpunosti jednaki pravni položaj kao i drugi članovi.
Zaštita predstavnika radnika
Člankom 151. stavak 1. točka 5. propisano je kako odluku o otkazu predstavniku radnika poslodavac može donijeti samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća. Ovom je zaštitom mogući pritisak smanjen, no nije spriječen u cijelosti jer zaštita traje samo za vrijeme članstva u organu poslodavca, a ne kao kod određenih štićenih kategorija, šest mjeseci nakon prestanka dužnosti.