Privremeno zapošljavanje

Privremeno zapošljavanje

Rad preko agencija za privremeno zapošljavanje (dalje: agencija) jest jedan od oblika zapošljavanja koji postoji kako bi se poslodavcima omogućila fleksibilnost u zapošljavanju onih radnika za koje mu postoji kratkoročna potreba, ali i kako bi se nezaposlenim radnicima olakšao ulazak na tržište rada. Rad preko agencija za privremeno zapošljavanje razlikuje se od „običnog radnog odnosa“ jer u slučaju rada preko agencije za privremeno zapošljavanje radi se o trostranom odnosu između agencije, ustupljenog radnika i korisnika. Dakle, agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu – korisniku za privremeno obavljanje poslova. Radnik je u radnom odnosu u agenciji, a agencija zapošljava radnika radi ustupanja radnika korisniku (drugom poslodavcu).

 Ugovor o ustupanju radnika i ugovor o radu za povremeno obavljanje poslova

Da bi se radnik mogao ustupiti korisniku, moraju biti sklopljena dva ugovora i to ugovor o ustupanju radnika korisniku, koji sklapaju agencija i korisnik te ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova koji sklapaju agencija (u ulozi poslodavca) i radnik.

Ugovorom o ustupanju radnika agencija i korisnik ugovaraju uvjete ustupanja radnika, te međusobna prava i obveze. Pri sklapanju ugovora o ustupanju radnika korisnik je dužan agenciju potpuno i istinito, pisano izvijestiti o uvjetima rada radnika zaposlenih kod korisnika na poslovima koje će obavljati ustupljeni radnik.

ZOR-om su izrijekom propisani slučajevi u kojima nije dopušteno ustupati radnike korisniku. Korisnik ne smije koristiti rad agencijskih radnika kako bi njima zamijenio one svoje radnike koji su u štrajku, kako bi zamijenio radnike za koje je korisnik proveo postupak kolektivnog zbrinjavanja viška radnika u prethodnom razdoblju od šest mjeseci, kako bi ustupljeni radnici obavljali poslove koje su obavljali radnici kojima je korisnik, poslovno uvjetovanim otkazom otkazao ugovore o radu u prethodnom razdoblju od šest mjeseci, kako bi ustupljeni radnici obavljali poslove koji su prema propisima o zaštiti na radu poslovi s posebnim uvjetima rada, a ustupljeni radnik ne ispunjava te posebne uvjete, te kako bi korisnik ustupio te iste radnike drugoj agenciji.

Rad preko agencije obavlja se prema ugovoru o radu za privremeno obavljanje poslova koji sklapaju agencija i radnik. Takav ugovor može biti sklopljen na određeno i na neodređeno vrijeme. Ako se ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova sklapa na određeno vrijeme, tada se mora sklopiti na vrijeme koje je jednako vremenu na koje se radnik ustupa korisniku.

Ugovor mora sadržavati sve podatke koje mora sadržavati svaki ugovor o radu, ali zbog specifičnosti takvog radnog odnosa mora dodatno sadržavati i podatke: 1) da se ugovor sklapa radi ustupanja radnika za privremeno obavljanje poslova kod korisnika, 2) naznaku poslova za čije će se obavljanje radnik ustupati, 3) obveze agencije prema radniku u razdoblju kada je ustupljen.

Ako se ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova sklapa na određeno vrijeme, tada ugovor mora sadržavati podatke o: 1) strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu, 2) očekivanom trajanju ugovora, 3) sjedištu korisnika, 4) mjestu rada, 5) poslovima koje će ustupljeni radnik obavljati, 6) datumu početka i završetka rada, 7) plaći, dodacima na plaću i razdobljima isplate plaće, 8) trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Ovdje je važno naglasiti da korisnik mora agencijskim radnicima osigurati jednake uvjete rada kao i svojim radnicima koji su kod njega zaposleni. Dakle, ugovorena plaća i drugi uvjeti rada (radno vrijeme, odmori i dopusti, osiguranje mjera zaštite na radu, zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja i mladih te zaštita od nejednakog postupanja u skladu s posebnim propisom o suzbijanju diskriminacije) ustupljenog radnika ne smiju biti utvrđeni u iznosu manjem, odnosno nepovoljnijem od plaće, odnosno drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima, koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom. Iznimno, agencija (kao poslodavac) može sa sindikatom kolektivnim ugovorom ugovoriti nepovoljnije uvjete rada od uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima koje obavlja ustupljeni radnik.

S obzirom na to da je agencija poslodavac ustupljenim radnicima, a ne korisnik, evidenciju o radnom vremenu ustupljenih radnika vodi agencija, ali ugovorom o ustupanju radnika agencija i korisnik mogu ugovoriti da će za ustupljene radnike, za razdoblje u kojem su mu ustupljeni, korisnik voditi propisanu evidenciju o njihovu radnom vremenu te rok i način dostave te evidencije agenciji.

Otkaz ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova

Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova može se otkazati redovno i izvanredno. Da bi agencija mogla otkazati ugovor ustupljenom radniku, mora imati opravdani razlog za otkaz, a na razloge i na postupak otkazivanja primjenjuju se sve odredbe ZOR-a o otkazima, osim odredbi o kolektivnom višku radnika.

Ako su kod korisnika nastali razlozi za izvanredno otkazivanje ugovora o radu, agencija može otkazati ugovor o radu ustupljenom radniku ako korisnik agenciju o tome pisano obavijesti u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji. Rok za izvanredni otkaz ugovora o radu teče od dana pisane obavijesti korisnika. Prestanak potrebe za ustupljenim radnikom kod korisnika prije isteka razdoblja za koje je ustupljen, ne može biti razlog za otkaz ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova, pa će ustupljenom radniku trajati radni odnos na vrijeme na koje je ugovor za privremeno obavljanje poslova sklopljen. Ustupljeni radnik koji smatra da mu je za vrijeme rada kod korisnika povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa, zaštitu povrijeđenog prava ostvaruje kod agencije koja je ustupljenom radniku poslodavac.

Važno!

Korisnik ne smije koristiti rad istog ustupljenog radnika za obavljanje istih poslova za neprekinuto razdoblje duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno kolektivnim ugovorom, pri čemu se prekid kraći od dva mjeseca ne smatra prekidom razdoblja od tri godine.

 

Obveze agencije prema ustupljenom radniku

Prije upućivanja ustupljenog radnika korisniku, agencija je ustupljenom radniku dužna uručiti uputnicu, koja mora sadržavati podatke koje mora sadržavati ugovor o radu. Agencija je ujedno dužna ustupljenog radnika upoznati s posebnim profesionalnim znanjima ili vještinama za obavljanje posla kod korisnika, kao i sa svim rizicima obavljanja posla koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, i u tu svrhu dužna je ustupljenog radnika osposobiti prema propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, osim ako ugovorom o ustupanju radnika nije ugovoreno da te obveze izvrši korisnik. Agencija je ujedno dužna ustupljenog radnika usavršavati i upoznavati s novim tehnologijama rada za obavljanje poslova za koje je ugovoreno da će se radnik ustupati, osim ako ugovorom o ustupanju tu obvezu nije preuzeo korisnik, te mu isplatiti ugovorenu plaću za obavljeni rad kod korisnika i u slučaju kada korisnik ne ispostavi agenciji obračun za isplatu plaće. Za štetu koju ustupljeni radnik na radu ili u vezi s radom uzrokuje korisniku, odgovara agencija u skladu s općim propisima obveznoga prava.

Obveze korisnika

Korisnik se u odnosu na ustupljenog radnika smatra poslodavcem u smislu obveza propisa o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu i posebne zaštite određenih grupa radnika. Korisnik je dužan najmanje jednom godišnje obavijestiti radničko vijeće o broju i razlozima uzimanja na rad ustupljenih radnika, kao i ustupljene radnike o slobodnim radnim mjestima za koje ispunjavaju uvjete. Štetu koju ustupljeni radnik na radu ili u vezi s radom kod korisnika uzrokuje trećoj osobi, dužan je naknaditi korisnik koji se u odnosu na regresnu odgovornost ustupljenog radnika smatra poslodavcem.