Usklađivanje zakonodavstva s Europskom unijom

Usklađivanje zakonodavstva s Europskom unijom

U cilju nastavka procesa usklađivanja domaćeg zakonodavstva s propisima EU-a Vlada je utvrdila prijedlog Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2012. godinu.

Republika Hrvatska je ispunila većinu obveza koje proizlaze iz procesa pristupanja Europskoj uniji što posebice odnosi na proces usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Međutim, pravna stečevina EU kontinuirano se razvija i Hrvatska će i kao država članica biti u obvezi usklađivati svoje nacionalne propise s (novom) aktualnom pravnom stečevinom Europske unije. Također, u procesu pristupnih pregovora, tijekom 2011. godine RH je i u onim poglavljima koja su privremeno zatvorena preuzela niz obveza koje je potrebno ispuniti do trenutka punopravnog članstva. U tom smislu tijekom 2012. godine biti će potrebno poduzeti aktivnosti koje su usmjerene na izvršavanje obveza koje proizlaze iz članstva u Europske unije.

Jačati administrativne sposobnosti za članstvo

Program predviđa jednogodišnje mjere, prvenstveno vezane uz usklađivanje zakonodavstva i jačanje administrativnih sposobnosti kako bi se osigurala puna primjena svih usklađenih propisa i učinkovita provedba preuzetih obveza. Program predviđa donošenje zakona kojima se preuzima nova pravna stečevina EU, gdje Hrvatska, sukladno preporukama Europske komisije i slijedom aktivnog praćenja razvoja pravne stečevine od strane nadležnih tijela državne uprave, mijenja svoje zakonodavstvo paralelno s državama članicama EU. 

Promjene u području socijalne politike

Iako je Republika Hrvatska ispunila gotovo sve svoje preuzete obveze u pregovaračkom Poglavlju 19 –  Socijalna politika i zapošljavanje, Vlada smatra da je potrebno još uskladiti neke manje neusklađenosti u području radnog zakonodavstva, koje postoji u posebnim propisima izvan područja koje uređuje Zakon o radu, kao i na području anti-diskriminacije i jednakih mogućnosti, bez da se u Programu navodi koje su to neusklađenosti. Također je potrebno nastaviti s jačanjem administrativnih kapaciteta u svim potpoglavljima, koje zbog ograničenih fiskalnih mogućnosti i dijelomične zabrane novog zapošljavanja nije bilo moguće dovršiti do kraja 2011. godine, prvenstveno kada je riječ o Ministarstvu rada i mirovinskog sustava i Državnog inspektorata.

Povećanje broja državnih inspektora

Kada je riječ o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu Vlada planira u narednom razdoblju nastavili raditi na jačanju administrativnih kapaciteta  Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao i međusobnog povezivanja institucija koje rade na ovom području. Nastavit će se aktivnosti na jačanju administrativnih kapaciteta inspekcije rada Državnog inspektorata, povećanjem broja inspektora rada za zaštitu na radu i dodatnim osposobljavanjem. Planira se do kraja 2012. godine povećati broj inspektora u ovom području za 20, odnosno ukupno do 130 inspektora. Dodatno osposobljavanje inspektora rada za zaštitu na radu se provodi u sklopu projekta IPA (I) 2007.

Anti-diskriminacija i ravnopravnost spolova

Kada je riječ o anti-diskriminaciji i jednakim mogućnostima Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH  planira tijekom 2012. godine nastaviti s provedbom odredaba Zakona o ravnopravnosti spolova i mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine, pri čemu se posebno ističe provedba mjera vezanih uz provedbu Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca EK, 2010.-2015., kao dijela komunikacijske strategije RH za ulazak u EU.

Donošenjem ovog Programa Hrvatska daje jasan znak da se priprema za aktivno članstvo u EU. Ovakve programe Hrvatska će donositi u budućim godinama našeg članstva u EU, kada ćemo ujedno kroz sudjelovanje u kreiranju zajedničkih politika EU raditi na promicanju nacionalnih interesa.