Zavod za unapređenje i zaštitu na radu – Kampanjom smanjiti broj ozljeda na radu

Zavod za unapređenje i zaštitu na radu – Kampanjom smanjiti broj ozljeda na radu

Ozljede na radu i profesionalne bolesti nanose višestruke štete radniku, njegovoj obitelji, poslodavcu i cijelom društvu. Broj ozljeda na radu u višegodišnjem razdoblju u Republici Hrvatskoj kreće se između 13.500 i 14.000 godišnje pa je nužno osmišljenim aktivnostima djelovati na otklanjanju rizika i provedbi mjera prevencije na mjestima rada kako bismo broj ozljeda na radu kontinuirano smanjivali.

U tom cilju Zavod za unapređivanje zaštite na radu pokreće nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“.

Za provedbu kampanje u svakoj radnoj sredini pripremljeni su praktični materijali.

1. Vodič za unutarnji nadzor

2. Vodič za analizu ozljeda na radu

3. Vodič za izradu procjene rizika

4. Vodič za izradu Programa za osposobljavanje radnika za rad na siguran način

5. Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu

6. Akcijski plan mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu.

Vodič za unutarnji nadzor

izrađen je u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i namijenjen je poslodavcima, kao i ostalim dionicima u zaštiti na radu: stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, povjerenicima/koordinatorima radnika za zaštitu na radu i drugim osobama koje organiziraju i provode mjere zaštite na radu.

Cilj vodiča za unutarnji nadzor je upoznavanje dionika s osnovnim obvezama u provedbi mjera zaštite na radu kako bi na jednostavan i praktičan način u svojim radnim sredinama mogli provesti unutarnji nadzor, primijeniti pravila zaštite na radu te prikupiti povratne informacije o nedostacima, promjenama i napretku u području zaštite na radu. Analizom tako prikupljenih podataka moći će se predložiti mjere za poboljšanje i unapređivanje stanja zaštite na radu.

Vodič za analizu ozljeda na radu

interaktivna je aplikacija na osnovi koje će se obraditi mjerodavni podaci pomoću kojih će biti moguće utvrditi daljnje smjernice u provedbi mjera i aktivnosti zaštite na radu. Kao jedan od problema u pogledu cjelovitog pristupa zaštiti na radu u određenim radnim sredinama identificiran je nedostatak izrade godišnje analize podataka o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima. Na osnovi obrađenih podataka izradit će se akcijski plan mjera i aktivnosti na poboljšanju i unapređivanju zaštite na radu.

Vodič za izradu procjene rizika

omogućit će kvalitetnu izradu najvažnijeg dokumenta u okviru procjene rizika sukladno propisima “poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.”

Dakle, procjena rizika mora biti rezultat postojećih rizika pri obavljanju poslova na mjestu rada pri čemu je nužno osigurati i aktivno sudjelovanje svakog radnika.

Vodič za izradu Programa za osposobljavanje radnika za rad na siguran način

pridonijet će pripremi i provedbi aktivnosti polazeći od procjene rizika kako bi svaki radnik mogao u praksi primijeniti sve potrebne mjere i aktivnosti prevencije, te pravila i postupke zaštite na radu.

Uputa za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu

potaknut će sindikate i radnike da pristupe mogućnosti, ali i potrebi izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u svakoj radnoj sredini.

Uloga povjerenika radnika za zaštitu na radu izuzetno je važna jer je obvezan član Odbora za zaštitu na radu u sredinama gdje je to propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu. Također, povjerenici sudjeluju s poslodavcem u planiranju unapređivanja uvjeta rada i poduzimaju niz drugih aktivnosti kojima je cilj stvaranje sigurne i zdrave radne okoline.

Kampanjom „STOP ozljedama na radu!“ moguće je poboljšati i unaprijediti zaštitu na radu, prevenirati i smanjiti broj ozljeda na radu, dane bolovanja i izostanaka s rada, ostvariti uštede, povećati zadovoljstvo radnika i produktivnost.

U kampanji „STOP ozljedama na radu!“ mogu sudjelovati pojedinci i organizacije svih veličina i svih sektora, uključujući mala i srednja poduzeća te ustanove. Aktivni sudionici mogu biti i: uprave, voditelji i radnici, sindikati i povjerenici radnika za zaštitu na radu, stručnjaci zaštite na radu i specijalisti medicine rada i sporta te ovlaštene osobe za obavljanje poslova zaštite na radu, voditelji ljudskih resursa, strukovne udruge, obrazovne ustanove, mediji i drugi zainteresirani.