Dar za djecu izuzet je od ovrhe

Dar za djecu izuzet je od ovrhe

S obzirom na činjenicu da je došlo razdoblje u kojem poslodavci isplaćuju dar za djecu, te s obzirom da je zbog gospodarske krize sve veći broj radnika izložen ovrsi na plaći, u praksi se nedavno postavilo pitanje može li se ovrha provesti i na iznosu koju je radniku poslodavc isplatio po osnovi dara za djecu. O tome pitanju su postojala oprečna mišljenja, koja je u svom mišljenju razriješila Vlada.

Primanja koja ne podliježu ovrsi

Naime, Ovršnim zakonom taksativno su navedeni primitci koji su izuzeti od ovrhe, odnosno primitci koji se ne mogu ovršiti. Tako je odredbom čl. 91. Ovršnog zakona izravno navedeno da su od ovrhe izuzeti: 

primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja; primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju;  primanja po osnovi socijalne skrbi; primanja po osnovi privremene nezaposlenosti; primanja po osnovi dječjega doplatka;  primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima; naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika; primanja po osnovi odličja i priznanja;  rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno; ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.


Ovršnim zakonom je u odredbi članka 122. propisan način zaštite primanja ovršenika kada su ta primanja i naknade izuezeti od ovrhe, odnosno kada je ovrha na tim primanjima ograničena – otvaranjem posebnog računa. Ovršenik, koji ostvaruje pravo na pobrojana primanja, ili pravo na organičenje ovrhe na primanjima iz članka 92. Ovršnog zakona mora, u slučaju kada postoji nalog Agenciji za izdavanjem naloga da se novčani iznos za koji je određena ovrha prenese sa svih ovršenikovih računa na račun koji je određen ovršnim nalogom, o tome obavijestiti Agenciju, koja je dužna uplatiteljima iz obavijesti dostaviti određene podatke, radi uskrate primanja i naknda iz članka 91. Ovršnog zakona. Uplatitelji su dužni odmah uskratiti uplatu primanja i naknada iz članka 91. Ako se ova primanja i naknade odnosno iznosi izuzeti od ovrhe uplaćuju preko banke, banka je dužna, po nalogu Agencije otvoriti poseban račun, i o otvorenom računu obavijestiti Agenciju, a Agencija uplatitelje.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama kao novčane potpore definira naknadu plaće, novčanu naknadu, novčanu pomoć i jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete. Stoga se može zaključiti da rodiljne i roditeljske potpore ne obuhvaćaju dar za dijete, stoga, sukladno Zakonu, dar za dijete ne spada pod primanja koja su izuzeta od ovrhe u skladu s čl. 91. Ovršnog zakona.

S obzirom na to da dar djetetu nije taksativno naveden u čl. 91. Ovršnog zakona, a niti spada u rodiljne i roditeljske potpore, isti se ne bi mogao platiti na poseban račun ovršenika, budući da se na poseban račun uplaćuju samo primitci navedeni u čl. 91. Ovršnog zakona (primitci izuzeti od ovrhe te dijelovi plaće iz čl. 92. Ovršnog zakona).

Međutim, Vlada RH je u svom mišljenju u vezi navedene problematike naglasila da su izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2011. godine u članku 91. točka 9. kao primanja od ovrhe propisane rodiljne i roditeljske novčane potpore. Rodiljne i roditeljske novčane potpore obuhvaćaju i darove za djecu, odnosno neoporezivi primitak s osnove dara za djecu treba smatrati zaštićenim primitkom u smislu Ovršnog zakona.