DES, Split – Bez dogovora o povećanju plaća radnicima!

DES, Split – Bez dogovora o povećanju plaća radnicima!
Dana 4. veljače 2019. godine u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju „DES“ u Splitu nastavljeni su pregovori za novi Kolektivni ugovor. Sukladno dogovoru sa zadnjeg kruga pregovora, poslodavac je u međuvremenu sindikalnoj strani dostavio prijedlog novog Kolektivnog ugovora u kojem je iznio svoje prijedloge za pojedina prava radnika.
Iako je poslodavac u značajnom dijelu predložio korekcije teksta kolektivnog ugovora kako bi se kolektivni ugovor uskladio s važećim Zakonom o radu, prijedlozi poslodavca nose i određene suštinske promjene, od kojih je najvažnije istaknuti promjenu u odnosu na izračun plaće radnika. Naime, ključna promjena se odnosi na strukturu izračuna plaće i to tako da će se osnovna plaća računati tako da će se osnovni bodovi radnika pomnožiti s 2,3 kojem umnošku će se dodati 1.000,00 kn te će se tome dodati dodatak za radni staž, imajući na umu da time poslodavac uvažava primjedbu Revizije koja je poslodavcu naložila da izmijeni strukturu plaće kako bi se izbjegla dosadašnja kategorija stalnog dodatka na plaću, koji je prema mišljenju Revizije protuzakonit. Naime, radnici time neće izgubiti pravo na stalni dodatak, ali će se on u strukturi plaće i njezinom izračunu drugačije prikazivati. Promjena u odnosu na plaće također se odnosi i na korekciju plaće radnika koji primaju minimalac, i to tako da im se korigiraju osnovni bodovi kako bi u konačnici njihova osnovna plaća iznosila propisanu minimalnu plaću. To bi za posljedicu imalo povećanje plaće tih radnika. Kako se ne bi dogodilo da se njihove plaće izjednače s plaćama radnika koji su do sada imali veći koeficijent, poslodavac predlaže i blagu korekciju i njihovih plaća, što bi prema riječima poslodavca značilo povećanje mase plaća za oko 700.000,00 kn. No, koliko bi ta korekcija iznosila, ne zna se. Unatoč tome poslodavac odbija prijedloge sindikata da se plaće povećaju svim radnicima uz argument da novca za uvažavanje tog zahtjeva sindikata, nema. 
Moguće promjene u pojedinim materijalnim pravima
Poslodavac ujedno predlaže da se naknada plaće za vrijeme bolovanja također izmijeni tako da bi radniku pripala naknada plaće u visini 85% njegove plaće ostvarene u zadnjih 6 mjeseci, umjesto dosadašnjih 80% do 7 dana bolovanja, odnosno 70% od osmog dana bolovanja. Ujedno se predlaže da se dodatak na plaću za rad subotom propiše u iznosu od 35%, umjesto dosadašnjih 50%, dok bi se povećao postotak uvećanja plaće za rad blagdanom i neradnim danima sa sadašnjih 50, na 100%. Poslodavac predlaže utvrditi pravo radnika na uskrsnicu u novcu u iznosu od 400,00 kn, kao i pravo na regres u iznosu od 1.500,00 kn, a pravo radnika za dar djetetu u povodu Sv. Nikole povećao bi se sa 400,00 kn, na 600,00 kn. Ujedno se predlaže utvrditi pravo radnika na sistematske zdravstvene preglede.
No iako su u odnosu na ranije važeći Kolektivni ugovor u DES-u vidljivi pomaci, činjenica je da je s posljednjeg sastanka postalo jasno da poslodavac nema namjeru povećavati plaće svim radnicima, već samo obaviti određene korekcije kako bi se uskladio sa zakonom. 
Sljedeći sastanak pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata održat će se polovicom veljače do kada se očekuje da će poslodavac pokušati iznaći moguća rješenja kako bi se omogućilo povećanje plaće novim Kolektivnim ugovorom, te se obvezao sindikalnoj strani dostaviti izračune plaća onih radnika kojima će poslodavac korigirati plaće kako bi se uskladio sa Zakonom o minimalnoj plaći.