Donesen Zakon o reprezentativnosti

Donesen Zakon o reprezentativnosti

Hrvatski sabor donio je 13. srpnja 2012. godine Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje. Iako su sindikati uputili Ministarstvu rada i mirovinskog sustava amandmane, uz obećanje kako će biti razmotreni. Vlada o amandmanima nije zauzela stav, niti su uključeni u Zakon.

Reprezentativnost

Reprezentativnost će utvrđivati neovisno tijelo, odnosno povjerenstvo koje imenuje ministar na prijedlog socijalnih partnera. Reprezentativnim će se u tom smislu smatrati sindikat koji kod poslodavca ili na razini za koju se sklapa kolektivni ugovor ima najmanje 20 posto radnika-članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika zaposlenih kod poslodavca koji posluje na razini za koju se sklapa kolektivni ugovor.

Strukovni sindikati

Zakon prepoznaje i strukovne sindikate koji će morati zadovoljiti tri kumulativna uvjeta – od ukupnog broja članova najmanje 75 posto ih moraju biti radnici iste struke i zanimanja, moraju biti izravno vezani s područjem za koje se pregovara, a u svom članstvu moraju imati najmanje 40 posto radnika iste struke i zanimanja od ukupnog broja radnika iste struke i zanimanja zaposlenih kod poslodavca.

Strukovnim sindikatima onemogućeno je da budu jedine stranke kolektivnog pregovaranja, odnosno kolektivni ugovor ne vrijedi ako ga uz strukovne sindikate ne potpiše barem jedan reprezentativni sindikat.

Sindikati koji nisu reprezentativni

Sindikatima koji se ne smatraju reprezentativnima, te stoga nisu zastupljeni u tripartitnim tijelima ili nemaju pravo na sklapanje kolektivnih ugovora, nije uskraćeno pravo na obranu radničkih interesa svojih članova, te na organiziranje vlastite administracije i formuliranje njihovih programa i aktivnosti.

Sindikati će imati pravo na sudsku zaštitu protiv odluke povjerenstva kojom im se ne priznaje status reprezentativnosti, pri čemu Upravni sud u roku od 30 dana treba odlučiti o žalbi sindikata.

Produžena primjena (3 mjeseca)        

Zakon predviđa ograničenje u produljenoj primjeni kolektivnih ugovora, na način da se rok od tri mjeseca smatra dovoljnim i primjerenim za provedbu postupka pregovaranja i zaključenja novog kolektivnog ugovora.