Europa zapošljava u uslugama

Europa zapošljava u uslugama

Prema istraživanju Eurostata – Istraživanje o radnoj snazi (Labour force survey), koje je objavljeno u listopadu ove godine, gotovo 70 posto zaposlenih osoba (bilo radnika i samozaposlenih osoba) u 2011. godini u Europskoj uniji radilo je u sektoru usluga, dok ih je u 2000. godini radilo 62%. U sektorima trgovine, prijevoza i financijskih usluga radilo je oko 39% radnika, dok je u sektorima kao što su javna administracija, obrazovanje, zdravstvo itd. radilo oko 30 posto radnika. U odnosu na broj zaposlenih u pojedinim djelatnostima brojke značajno variraju od države do države.

Kada je riječ o trajanju radnog vremena, u 27 država članica EU-a, radnik koji radi puno radno vrijeme u prosjeku je radio 40,4 sata tjedno, od toga žene u prosjeku 39,3 a muškarci 41,1 sat tjedno. Radni tjedan najdulje je trajao u Velikoj Britaniji (42,2 sata), a najkraće u Danskoj (37,7 sati). u 2010. godini u Hrvatskoj je radni tjedan trajao u prosjeku 41,2 sata.

U odnosu na broj zaposlenih osoba u dobi od 15-64 godine Hrvatska je uz Tursku i Makedoniju na samom dnu ljestvice. Kada je riječ o broju osoba zaposlenih u nepunom radnom vremenu, u EU27, čak 18,5 posto radnika je radilo u nepunom radnom vremenu, a ta brojka varira od države do države, pa je primjerice Nizozemska imala najveći broj osoba zaposlenih na nepuno radno vrijeme (48,3%), dok ih je u Bugarskoj radilo samo 2,2 posto. U 2010. godini u Hrvatskoj je 7,6 posto radnika bilo zaposleno u nepunom radnom vremenu.

Iako postoji percepcija da značajan broj radnika u Hrvatskoj radi na određeno vrijeme, sudeći prema podacima Eurostata, Hrvatska je ispod prosjeka EU27. Naime, u EU27 prosječno je 14,0 posto osoba zaposleno na određeno vrijeme, dok ih je u Hrvatskoj oko 12,3 posto.