IZMJENE U ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU

IZMJENE U ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU

Još jednom je Zakon o zaštiti na radu* pretrpio određene izmjene donošenjem Zakona o izmjenamam Zakona o zaštiti na radu (u daljnjem tekstu: Zakon o izmjenama), objavljenom u Narodnim novinama br. 143 od 20.12.2012. sa stupanjem na snagu 28. prosinca 2012.

Izmjene se odnose na odredbe vezane za zaštitu posebnih kategorija radnika kao što su: maloljetnici, trudne radnice, radnice koje su rodile ili doje dijete, radnici s profesionalnom nesposobnošću za rad, radnici kod kojih postoji neposredna opasnost od invalidnosti.

Zakonodavac se inicirajući Zakon o izmjenama, rukovodio da odredbe Zakona o zaštiti na radu a koje se odnose na mjere za poboljšanje sigurnosti i zdravlja trudnih radnica te radnica koje su nednavo rodile ili doje na radnom mjestu, budu usklađene s aktima Europske unije odnosno Direktivom Vijeća 92/85/EEZ.

Izmjene se odnose na članke 37. i 109., dok se članci 40. i 41. brišu.

U članku 37. obuhvaćena su prava maloljetnika i trudnih radnica i dojilja.

Odredba ovog članka naglašava da je poslodavac obvezan osigurati dodatnu zaštitu na radu navedenih posebnih kategorija radnika.

Dopunjena je odredba o zaštiti maloljetnika, koja dozvoljava rad maloljetnika na poslovima s posebnim uvjetima rada ako je maloljetnik završio stručno srednješkolsko obrazovanje za te poslove i ako ispunjava ostale propisane uvjete.

Trudnica, rodilja i dojilja sukladno posebnom propisu (Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi žena – NN 44/96.) ne smiju raditi na poslovima koji ugrožavaju njezin odnosno djetetov život i zdravlje.

Radi zaštite maloljetnika, trudne radnice, radnice koja je rodila ili doji dijete od opasnnosti i štetnosti poslodavac je obvezan poduzeti i slijedeće mjere:

1. Prilagoditi uvjete i raspored radnog vremena, radi uklanjanja opasnosti ili štetnosti za njihovu sigurnost i zdravlje,

2. Osigurati druge odgovarajuće poslove, odnosno mjesto rada, ako prilagodbe nisu izvedive ili opravdane.

3. Prilagodba uvjeta i raspored radnog vremena, te mjesta rada ne smije imati kao posljedicu smanjenje plaće trudnoj radnici, odnosno radnici koja je rodila ili koja doji dijete.

Ako nije moguće osigurati dodatnu zaštitu na radu, trudna radnica,radnica koja je rodila ili koja doji dijete ostvaruje pravo na dopust uz naknadu plaće prema posebnom propisu (Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete – NN 112/11.)

Ocjenu o opasnostima i štetnostima koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje trudnice, rodilje i dojilje, kao i ocjenu o tome koji su poslovi odgovarajući, daje izabrani specijalist medicine rada.

U članku 109., stavak 1. brišu se podstavci 2. i 3., te se mijenja podstavak 1. koji sada glasi: „ako nije osigurao dodatnu zaštitu na radu maloljetnika, trudnih radnica, radnica koje su rodile ili koje doje dijete te radnika kod kojih postoji profesionalna nesposobnost za rad, sukladno odredbama članka 37. ovog Zakona.“

To znači da će se novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna kazniti poslodavac ukoliko ne provede navedeno u podstavku 1., stavka 1. ovog članka.

Dosadašnji podstavci 4. do 21. postaju podstavci 2. do 19. 


*Objavljen u Narodnim novinama br. 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08., 116/08. i 75/09. Određeno dopunjavanje i brisanje članaka vezano je još i uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (čl. 82.) – NN 100/04., te Zakona o Državnom inspektoratu (čl. 70.) – NN 116/08.