Kolektivni ugovor za novinare i radnike sektora tiskarske, izdavačke i nakladničke djelatnosti Hrvatske – Priča bez kraja

Kolektivni ugovor za novinare i radnike sektora tiskarske, izdavačke i nakladničke djelatnosti Hrvatske – Priča bez kraja

Nakon ponuđenog teksta Kolektivni ugovor za novinare i radnike sektora tiskarske, izdavačke i nakladničke djelatnosti Hrvatske koji su izradili Sindikat grafičara i Sindikat novinara te očitovanja udruga poslodavaca na ponuđeni tekst počeli su sastanci pregovaračkih timova obiju strana. Dogovoren je i Protokol o kolektivnim pregovorima koji je bio potpisan na sastanku pregovarača 29. studenog 2010. godine, a pregovarači su uskladili petnaestak članaka. Nastavak slijedi krajem ovog mjeseca. Nadali smo se uspješnije nego pregovori oko prijašnjeg teksta kolektivnog ugovora. Tako je otprilike opisana situacija na pregovorima krajem prošle godine. Moramo priznati da smo se prevarili, naime pregovori  su prekinuti u studenome 2011. godine bez dogovora i bez potpisanog kolektivnog ugovora.

Pregovori od 8 godina

No, sve je počelo davne 2003. godine. Kolektivni ugovor je bio koncipiran samo za novinare kao profesiju, a grafičari su bili uključeni u pregovore zbog članstva u velikom broju društava gdje su djelovali i novinari. Uz Sindikat grafičara i Sindikat novinara u pregovorima sa strane poslodavaca sudjelovali su članovi Hrvatske udruge poslodavaca, HURIN-a – udruge radio postaja, lokalnih novina i televizija a bila je tu i Hrvatska radiotelevizija. Pregovori su počeli ozbiljno i dogovoren je niz odredaba. Međutim s vremenom su se na strani poslodavca događale česte izmjene pregovarača čime se gubio kontinuitet i način razmišljanja te smisao dogovorenoga. To je bio jedan od osnovnih razloga neuspjeha pregovora do 2010. godine. Pregovarački odbor sindikata bio je stalan, mijenjali su se samo predsjednici Sindikata novinara ovisno o izborima.

Tijekom 2009. i 2010. godine Sindikat  grafičara pokreće inicijativu da se kolektivni ugovor proširi na tiskarsku i izdavačko nakladničku djelatnost. Inicijativa je prihvaćena i izrađuje se novi prijedlog kolektivnog ugovora. Sva prava koja su regulirana u dosadašnjem kolektivnom ugovoru su obuhvaćena i u novom dok su specifična prava i odredbe koje se tiču samo novinara regulirana  u posebnom poglavlju. Imenovani su pregovarački odbori potpisan je protokol o kolektivnom pregovaranju i počeli su pregovori na kojima su usklađeni i dogovoreni opći članci koji nisu regulirali nikakva posebna prava ili materijalna prava. Prije ljeta ostalo je nedefiniranih tridesetak članaka. Budući se pregovaralo o tekstu koji su predložili sindikati primjedbe i prijedloge na članke o materijalnim pravima dobili smo tek u devetom mjesecu ove godine i to nakon opetovanih zahtjeva.

Nepomirljivi stavovi

Naši početni stavovi bili su najniža osnovna plaća 2.814,00 kuna plus 600,00 kuna stalni dodatak, tabela radnih mjesta sa pripadajućim koeficijentima složenosti treba biti prilog kolektivnom ugovoru zbog cjeline obračuna plaće, sva materijalna prava u iznosima bi trebala biti na nivou neoporezive osnovice, pravo na minuli rad, regres, božićnice a dodaci i naknade na nivou naših kolektivnih ugovora. Ovo je ujedno nivo prava koja postoje u praksi i primjenjuju se u društvima gdje imamo članove.

Poslodavački stavovi što se tiče plaće su tri osnovice – posebno za novinare, posebno za pomoćne radnike u tiskarskom djelu i posebno za ostale poslove, nemaju minuli rad odnosno ukida se, a novi obračun bi počeo 2013. godine uz nekoliko uvjeta koji su takovi da se minuli rad ne bi obračunavao. Ostala materijalna prava su regulirana pretežno kao mogućnost a ne pravo a novčani iznosi su ispod neoporezive osnovice i većina prava ovisi o volji i raspoloženju poslodavca, godišnji odmori su u visini zakonskog minimuma – četiri tjedna bez dodatnih kriterija i dana. Prilog radnih mjesta sa pripadajućim koeficijentima složenosti za njih je bio neprihvatljiv.

Od početnih razgovora i dogovora o proširenju primjene kolektivnog ugovora na cijelu djelatnost putem odluke ministarstva poslodavci su odustali i ne žele ju. Štoviše po njihovom mišljenju ovaj kolektivni ugovor primjenjivao bi se samo na velike sustave i nešto srednjih društava iz djelatnosti, što je za sindikate neprihvatljivo. Osim toga na nekoliko zadnjih sastanaka nije bilo niti predstavnika HURIN-a (udruga radio stanica) što je ukazivalo na upitnost njihovog potpisivanja i primjene kolektivnog ugovora. Poslodavci su se postavili kao da sve počinje od njih, od danas, kao da praksa ne postoji i kao da dosadašnja prava treba zaboraviti.

Ima li uopće svrhe

Sagledavši sva događanja i činjenice došli smo do zaključka da nam takav kolektivni ugovor sa tim nivoom prava i područjem primjene nije potreban. S tim više što imamo pokriveno preko 80% članova sa kolektivnim ugovorima na nivou društava i to sa boljim pravima.        

O svim činjenicama upoznati su organi i jednog i drugog sindikata. Izvještaj o stanju pregovora dobili su delegati na petom kongresu a predsjedništvo je o problematici Kolektivni ugovor za novinare i radnike sektora tiskarske, izdavačke i nakladničke djelatnosti Hrvatske zadnje i najnovije informacije dobilo na sjednici u studenom. Prihvaćena je informacija o anketi koju je Sindikat novinara proveo među svojim članstvom o organizaciji štrajka po tom pitanju. Odlučeno da će se održati još jedna sjednica pregovaračkih odbora sindikata i poslodavaca te održavanje zajedničke sjednice najviših organa obaju sindikata.

Zajednička sjednica tijela oba sindikata

Sastanak Izvršnog odbora Sindikata novinara i Predsjedništva Sindikata grafičara  održan je  1. prosinca ove godine kada su nakon izmjena najvažnijih informacija i bogate rasprave donesene odluke o daljnjim koracima koji će biti poduzeti da bi se riješila nastala situacija.

Dogovoreno je da će se uputiti pisani odgovor HUP-u u kojemu će se tražiti da se do 20. prosinca 2011. godine jasno odrede prema tri bitna neriješena pitanja – najniža plaća, minuli rad i popis radnih mjesta s koeficijentima, te da jasno odgovore na pitanja što je s HURIN-om, je li izašao iz pregovora ili ostaje u pregovorima, te o tome kakav je stav HUP-a o proširenju kolektivnog ugovora na sve subjekte u djelatnosti. Dogovoreno je da će se u dogledno vrijeme održati zajednička tiskovna konferencija Sindikata novinara, Sindikata grafičara i HND-a o stanju u djelatnosti. Također zatražiti će se i sastanak s čelništvom EPH i Styrie da se vidi žele li vlasnici tih tvrtki kolektivni ugovor djelatnosti ili ne. Zatražiti će se i razgovor s Predsjednikom RH o stanju medija i položaju radnika u toj djelatnosti, te sastanak u Vladi i nadležnim ministarstvima o stanju u medijima i položaju radnika. Dogovoreno je i da će oba sindikata pripremiti zajedničku akciju protiv sve češćeg rada na određeno vrijeme, honorarnog rada i tzv. RPO (rad preko tvrtke iako ima sve elemente radnog odnosa).