Nema nove Direktive o radnom vremenu

Nema nove Direktive o radnom vremenu

Iako je Europska komisija socijalnim partnerima do 31. prosinca 2012. godine produžila vrijeme do kojeg su oni imali mogućnost pregovarati o izmjenama i dopunama Direktive o radnom vremenu, socijalni partneri su 14. prosinca 2012. godine prekinuli pregovore, s obzirom da nisu uspjeli postići dogovor o spornim pitanjima koja bi trebalo urediti izmjenama ove Direktive. Naime, Europska konfederacija sindikata odbila je „zadnju ponudu poslodavaca“ o načinu uređenja instituta kao što su najdulje trajanje tjednog radnog vremena, stanka, dnevni i tjedni odmor, godišnji odmor i trajanje noćnog rada. Europska konfederacija sindikata nije prihvatila prijedloge poslodavaca s obzirom da smatra da postoji jasna veza između predugog broja sati rada u tjednu i narušavanja zdravlja radnika, pa stoga smatra da bi zaštita zdravlja i sigurnosti radnika i dalje trebao ostati primarni cilj Direktive. Upravo na tom cilju morale bi se temeljiti izmjene i dopune Direktive.

S obzirom da su pregovori socijalnih partnera završili neuspješno, inicijativa za predlaganje izmjena i dopuna Direktive o radnom vremenu leži na Europskoj komisiji, koju čeka teško razdoblje usuglašavanja spornih pitanja, s obzirom na činjenicu da je pokušaj Europske komisije da se izmjene sporne odredbe Direktive iz 2010. godine neslavno završio, jer prijedlog nije dobio zeleno svjetlo Europskog parlamenta, te je prijedlog morao biti povučen jer ni Vijeće i Europski parlament nisu o izmjenama Direktive pronašli konsenzus.