Obračun plaće

Obračun plaće

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće,  naknade plaće ili otpremnine, od 1. svibnja 2011. godine, više nema oglednog primjerka obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine te se samo navode podaci koji kod radnika postoje (ostvareni su u tom mjesecu za koji se plaća isplaćuje). Slijedom toga točan sadržaj obračun plaće propisan je čl. 3. i 4. Pravilnika prema kojem obračun plaće mora sadržavati sljedeće: podatke o poslodavcu i radniku, razdoblje za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje, podatke o ostvarenim satima rada (redoviti rad, rad nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom, rad noću, sati prekovremenog rada).

Također se evidentiraju sljedeći podaci: sati pripravnosti, sati za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće (npr. za vrijeme godišnjeg odmora, bolovanja i sl.), vrste i iznose doprinosa za obvezna osiguranja (za mirovinsko osiguranje – I. i II. stup), iznos predujma poreza i prireza poreza na dohodak uz iskazani osobni odbitak i stope, utvrđeni iznos plaće ili naknade plaće, utvrđeni iznos i vrsta obustave (npr. kredit i sl.), utvrđen iznos za isplatu, kao i datum određen za isplatu plaće.

U slučaju da poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću ili je ne isplati u cijelosti, uz navedene propisane podatke, obračun plaće (tzv. obračunski listić) mora sadržavati i potpis ovlaštene osobe poslodavca i pečat poslodavca.