PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU ZA MJESTA RADA

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU ZA MJESTA RADA

Malo iz povijesti

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore, koji datira još iz davne 1984. godine, bio je jedan od najstarijih podzakonskih akata, čije su odredbe bile važeće i nakon proglašenja Republike Hrvatske. Da se donekle osuvremeni, 2005. godine donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama navedenog pravilnika, a potom 2006. godine još i ispravak pravilnika iz 2005. godine.

Odmah treba naglasiti da spomenuti pravilnik svojim odredbama propisuje značajne tehničke karakteristike prostora u građevinama gdje se obavlja rad. O važnijim zahtjevima za radne prostorije iz pravilnika pisali smo u brojevima Grafičara 251. i 252.

Kako je tekst pravilnika donekle zastario, a pojavila se i potreba da se njegove odredbe usklade s aktima Europske unije, konačno je donesen Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada i objavljen u Narodnim novinama br. 29. od 8. ožujka 2013. godine, sa stupanjem na snagu 1. srpnja 2013. godine.

U ovom ćemo članku ukazati na koncepciju novog pravilnika i možebitne razlike od do sada važećeg.

Opći dio

Odmah u članku 1. ovog pravilnika zakonodavac propisuje minimalne zahtjeve zaštite na radu za mjesta rada, te odmah detaljnije navodi mjere u članku 5. čije provođenje mora osigurati zakonodavac. Također se navodi da su odredbe ovog pravilnika sukladne Direktivi vijeća 89/654/EEZ od 30.11.1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima na mjestima rada.

Posebno je naglašena potreba informiranja radnika i njihovih predstavnika o svim mjerama sigurnosti i zaštite zdravlja na mjestu rada, a koje poslodavac poduzima u skladu s ovim pravilnikom i Zakonom o zaštiti na radu. Poslodavac je također dužan savjetovati se s radnicima o provedbi ovog pravilnika.

Radne prostorije

Posebno su obrađeni odjeljci Putovi i izlazi u nuždi (članak 14.) te Zaštita od požara (članak 15.).

Do promjene je došlo u odjeljku Temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka gdje se u članku 24. stavak 2. propisuju temperature u radnim prostorijama zavisno od vrsta radova u hladnom (zimskom) razdoblju, i to:

– kod rada bez fizičkog naprezanja 20 – 25 °C,

– kod lakog fizičkog rada 16 – 22°C,

– kod teškog fizičkog rada 10 – 19°C.

(Primjedba autora članka: A što je s temperaturama u ostalim godišnjim dobima?)

U ostalim odjeljcima vrijednosti tehničkih normi preslikane su iz odredbi „starog“ pravilnika te tu nema značajnijih promjena.

Pomoćne prostorije

Detaljno su obrađene garderobe, kupaonice i umivaonici, nužnici, prostorije za odmor, prostorije za uzimanje obroka. Kod Prostorija za pružanje prve pomoći nema više povezanosti između broja zaposlenih radnika i potrebe za prostorijom za pružanje prve pomoći. Do sada je tu obvezu imao poslodavac koji je zapošljavao više od 250 radnika. U novom pravilniku definirano je u članku 34. stavak 1.: „Ako je to potrebno, ovisno o veličini građevine, vrsti aktivnosti koja se obavlja, vrsti rizika od ozljeda i njihovih posljedica te učestalost ozljeda na radu, mora se osigurati mogućnost pružanja prve pomoći u jednoj ili više za to prikladnih prostorija koje moraju biti opremljene sukladno posebnom propisu.“

Tu su i novi odjeljci s uvjetima za pomoćne prostorije:

• Prostorije za pušenje – Ako je poslodavac osigurao prostoriju za pušenje, prostorija mora biti provjetravana i označena znakom mjesta za pušenje.

• Prostorija za povremeno zagrijavanje ili rashlađivanje osoba na radu – Za radnike izložene niskim ili visokim temperaturama (hladnjače, ljevaonice, rad na otvorenom u zimskom i ljetnom periodu, i dr.) mora se ovisno o broju radnika osigurati dovoljno velika prostorija za zagrijavanje ili rashlađivanje.

• Trudnice i dojilje – Trudnicama se mora za vrijeme rada omogućiti odmor u odgovarajućim uvjetima, a dojiljama odmor te također dojenje u uvjetima koji štite privatnost.

• Osobe s invaliditetom – Mjesta rada moraju biti uređena tako da uzimaju u obzir potrebe osoba s invaliditetom, osobito pristupačnost sukladno posebnom propisu, vezano za vrata, prolaze, stepeništa, tuševe, umivaonike nužnike i dr., koja izravno koriste ili zauzimaju te osobe.

Kao i kod radnih prostorija tako i kod pomoćnih prostorija nije došlo do promjena tehničkih karakteristika koje je zahtijevao „stari“ pravilnik.

I na kraju, prema prijelaznim i završnim odredbama ovaj Pravilnik (NN 29/13.) iako je objavljen još u ožujku ove godine, stupa na snagu 1. srpnja 2013. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84.), a posljedično, iako nije decidirano navedeno, i njegove spomenute izmjene iz 2005. i 2006. godine.