Protiv rada na crno!

Protiv rada na crno!
U okviru IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“, koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pokrenulo je kampanju protiv rada na crno. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.
Osim jačanja svijesti građana o štetnosti navedene pojave, u okviru navedenoga projekta izradit će se sveobuhvatna ciljana strategija koja uključuje poticajni pristup te inspekcijske nadzore, poboljšat će se zakonodavni okvir za suzbijanje rada na crno i njegovu prevenciju, osigurat će se suradnja između institucija koje su nadležne za suzbijanje rada na crno, te ojačati administrativni kapaciteti, metodologija rada i kontrolni mehanizmi Inspektorata rada.
Prednosti prijavljivanja radnika
Ako je radnik uredno prijavljen na mirovinsko i zdravstveno osiguranje (dakle, ne radi na crno), radniku se plaćaju doprinosi za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje pa radnik, kojemu su cijeli radni vijek uredno plaćani doprinosi, ostvaruje višu mirovinu. Radnik ostvaruje prava iz radnog odnosa (ugovorenu plaću, pravo na plaćeni godišnji odmor, plaćeni dopust, naknadu plaće za bolovanje, otpremninu i dr.), a ujedno ima sigurnost i svu zaštitu iz radnog odnosa.
Štetnosti neprijavljenog rada
Neprijavljivanjem radnika poslodavac čini povredu prava na dostojanstven i plaćeni rad, radniku se ne uplaćuju doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje, što negativno utječe na visinu njegove mirovine, neprijavljeni radnik ne ostvaruje prava iz radnog odnosa niti pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja itd.
U borbi protiv rada na crno najvažniju ulogu ima Inspektorat rada, koji obavlja ciljane inspekcijske nadzore, ali također postupa i na temelju zaprimljenih predstavki/prijava. Suzbijanje neprijavljenog rada jedan je od prioriteta u radu Inspektorata rada.