Putni nalozi

Putni nalozi
S Novom godinom stupili su na snagu i novi pravilnici koji donose nove propise koji se primjenjuju na putne naloge i ostala službena putovanja. Novi pravilnik više ne pravi razliku radi li se o tuzemnom nalogu ili inozemnom putnom nalogu. Uglavnom, promjene se odnose na umanjenje dnevnice u slučaju ako je osigurana prehrana.
Budući da se radi o neoporezivim isplatama, što je uvijek osjetljiva kategorija, porezna uprava kroz JOPPD obrazac prati isplate istih primitaka kako ne bi došlo do zloporabe.
Stoga u nastavku donosimo kratki pregled vezano za putne naloge.
Pravo na troškove službenog puta i rada na terenu, te pravo na locco vožnju može biti definirano pravilnikom o radu, ugovorom o radu, raznim odlukama te kolektivnim ugovorima.
Pravo na isplatu nije nužno isto neoporezivoj isplati. Pravo može biti i veće, ali u tom slučaju na razliku koja je veća od neoporezivog dijela obračunavaju se svi doprinosi, porez i prirez kao na drugi dohodak. 
Neoporezive isplate definirane su zakonom u sljedećim iznosima:
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu – do 170,00 kuna.
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno – do 85,00 kuna.
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu – do svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno – do 50% svote utvrđene propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.
Naknada za korištenje privatnim automobilom u službene svrhe – do 2,00 kuna po prijeđenom kilometru.
Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju – u visini stvarnih izdataka.
Naknada troškova noćenja na službenom putovanju – u visini stvarnih izdataka.
Naknade za odvojen život od obitelji – do 1.750,00 kuna mjesečno.
Porezni propis čl. 8. st.1. Pravilnika o porezu na dohodak propisuje da se navedene naknade mogu isplatiti na temelju vjerodostojne isprave, obračuna, računa, odluke, potvrde, rješenja i putnog naloga.
Putni nalog uz uobičajene dijelove kao što je datum, ime, prezime osobe koja se upućuje na službeni put, mjesto u koje se upućuje, trajanje puta, vrste prijevoza, mora sadržavati i obračun puta s točnim vremenom provedenim na putu te svim troškovima. Sati provedeni na putu, ako se govori o službenom putu u inozemstvu, računaju se od sata prelaska granice Republike Hrvatske, ili polaska zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj, do sata povratka zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj. Putni nalog se izdaje prije polaska na put i treba biti potpisan od ovlaštene osobe, nakon puta se obračunavaju troškovi, prilože računi i tako se putni nalog likvidira. Uz putni nalog obavezno mora biti i izvješće s puta.
Neovisno o tome da li je službeni put bio u inozemstvu ili tuzemstvu nakon kumulativnog obračuna – isplate putnog naloga porezna uprava izvješćuje se kroz JOPPD obrazac do 15. u mjesecu za isplate u prethodnom mjesecu, u isti se unose dnevnice i korištenje privatnog auta u službene svrhe, odnosno 2 kn/km.
Novost je što se dnevnice i korištenje privatnog automobila u službene svrhe po istom putnom nalogu sada iskazuju pod istom šifrom, a kada je riječ o locco vožnji, ona se iskazuje zasebno. 
Što se tiče dnevnica, one se obračunavaju prema satima koje se provode na putu ako se odnose na putni nalog, a ako se isplaćuju u svojstvu dnevnice za rad na terenu, nisu vezane za sate nego za dane, te moraju ispunjavati tri uvjeta, a to su: udaljenost od sjedišta poslodavca i mjesta stanovanja radnika te mjesta poslovne jedinice više od 30 km, može se isplatiti samo zaposlenicima i osobama na stručnom osposobljavanju, u inozemstvu samo izaslanim radnicima.
Ako poslodavac podmiruje jedan obrok (pod obrok se smatra ručak i večera), dnevnice se smanjuju za 30%, a ako poslodavac podmiruje dva obroka, dnevnice se smanjuju 60%. Ako obrok podmiruje organizator, npr. raznih seminara, kongresa i sl., dnevnica se može isplatiti u punom iznosu.
Troškovi puta kao što su taxi prijevoz, javni prijevoz i sl. priznaju se, npr. od zračne luke do hotela te od hotela do zračne luke nakon povratka. U mjestu navedeni troškovi nisu porezno priznati i trebaju ići na teret dnevnice.