RASVJETA NA RADNOM MJESTU

RASVJETA NA RADNOM MJESTU

 Dobra osvijetljenost je potrebna za izvođenje praktično svih poslova. Rasvjeta u radnom prostoru utječe na radni učinak i na same radnike. Pored direktnog utjecaja nezadovoljavajuće rasvjete na vid, ona utječe i na brojne psihofiziološke čimbenike. S većom osvijetljenosti raste brzina uočavanja u radnom prostoru, a smanjuje se i vrijeme psihomotoričke reakcije. To je naročito bitno kod rada na strojevima. Ustanovljeno je da je neodgovarajuća osvijetljenost direktni uzrok za 5 % nesreća, a indirektno čak za 20 % nesreća na radu.

 Optimalna rasvjeta je važna za očuvanje vida radnika, smanjenje broja nesreća na radu, povećanje produktivnosti i kvalitete rada, sprečavanje nepotrebnog zamaranja radnika te održavanje čistoće radnih prostorija i radnih mjesta.

 Sa stručnog stanovišta rasvjeta mora osigurati dovoljnu osvijetljenost na radnom mjestu, ravnomjernu osvijetljenost prostora, pravilnu boju svjetlosti, odgovarajuće kontraste za dobro označavanje predmeta, sprečavanje neugodnog blještanja i titranja izvora svjetlosti, pravilni smjer svjetlosti, prirodni raspored sjena, sprečavanje direktnog upada sunčeve svjetlosti itd.

Važeći propisi

 Rasvjeta u radnim prostorijama i na radnom mjestu uređena je propisima:Zakon o zaštiti na radu
(NN 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08., 116/08., 75/09.),

propisuje
osiguranje potrebne rasvjete
mjesta rada i radnog okoliša (osnovno pravilo zaštite na radu). Također je posebnom odredbom naređeno poslodavcu povremeno
ispitivanje rasvjete
u radnim prostorima i izvan radnih prostorija.Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore
(NN 6/84., 42/05.,113/06.),

između ostalog propisuje za rasvjetu
standard
iz bivše države JUS U.C9.100 koji se potom preuzima kao hrvatska norma HRN U.C9.100 (detaljnije u nastavku članka)Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
(NN 114/02., 131/02., 126/03.),

pojedine odredbe se tumače u dijelu „Kontrola rasvjete“Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom

(NN 69/05.),
donosi zahtjeve koje mora ispunjavati radno mjesto s računalom. Prirodna ili umjetna rasvjeta mora osigurati
osvijetljenost od najmanje 300 luksa (lx).
Mora se spriječiti ometajuće
blještanje i odsjaji na zaslonu.
Redovi stropnih svjetiljki u radnoj prostoriji moraju biti paralelni sa smjerom gledanja radnika na radnom mjestu.Hrvatske norme za rasvjetu
HRN U.C9.100 i HRN EN 12464-1, HR EN 12464-2.

U Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore, „ukida“ se jugoslavenski standard (JUS) a uvodi primjena hrvatskih normi HRN. Zbog toga se u primjenu uvode navedene
norme za rasvjetu
koje je Hrvatski zavod za norme preuzeo od europskih normi za rasvjetu EN 12464.

Kontrola rasvjete

 Kako se sve navedeno provodi u praksi ?
Svake dvije godine
potrebno je provesti
ispitivanje osvijetljenosti u svim radnim prostorijama i radnim mjestima
. Ispitivanje provodi ovlaštena ustanova ili trgovačko društvo s ovlaštenjem za obavljanje ispitivanja u radnom okolišu. O obavljenom ispitivanju osvijetljenosti sastavlja se zapisnik. U zapisniku se prikazuju rezultati ispitivanja, te zaključak da rezultati ispitivanja zadovoljavaju propisane uvjete, ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane uvjete.

 Ako je mjerenjem osvijetljenosti utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti pravila zaštite na radu – izdaje se uvjerenje.

 Uobičajeno se rasvjetu ispituje istovremeno s ostalim čimbenicima radnog okoliša: mikroklimom, bukom i vibracijama, opasnim radnim tvarima i opasnim zračenjima ili samo s nekima od njih (ovisno o postojanju određenih štetnosti u radnom prostoru).

 Ukoliko je utvrđeno da rasvjeta ne udovoljava propisanim pravilima zaštite na radu, za nju se ne izdaje uvjerenje dok poslodavac ne otkloni nedostatke iz zapisnika i ne ponovi mjerenje.

 U slučaju da radnik smatra da je njegovo radno mjesto nedovoljno osvijetljeno, odnosno ima prigovor na kvalitetu rasvjete u radnoj prostoriji, ima pravo tražiti uvid u dokumentaciju o ispitivanju radnog okoliša.
Zapisnici i uvjerenja ne smiju biti stariji od dvije godine. Obično navedena ispitivanja organizira te čuva dokumentaciju  stručnjak zaštite na radu. Svoja zapažanja i prigovor radnik je dužan prenijeti povjereniku za zaštitu na radu, koji također ima pravo uvida u spomenutu dokumentaciju.

 Treba još napomenuti da će ispitivanja osvijetljenosti biti valjana, ukoliko se rezultati uspoređuju s priznatim normama za rasvjetu, a koje su usklađene s europskim normama o rasvjeti, a to su: HRN EN 12464-1:2008 i HRN EN 12464-2:2008. Zbog skorog ulaska u Europsku uniju Hrvatski zavod za norme ukinuo je dugo upotrebljavanu normu JUS U.C9.100 preuzetu iz bivše države.

Održavanje rasvjetnih tijela

 Tijekom upotrebe razlog slabije osvijetljenosti radnog prostora i radnih mjesta često su zaprljana sjenila svjetiljki, pregaranje fluorescentnih cijevi ili drugih izvora svjetlosti, zaprljanost zidova i stropova…

 Za
održavanje
zadovoljavajuće osvijetljenost poslodavac je dužan u primjerenim rokovima čistiti (prati) sjenila svjetiljki te redovno mijenjati pregorene fluo cijevi ili druge ugrađene izvore svjetla.

 Svježe oličeni zidovi i stropovi također pridonose kvalitetnoj rasvjeti. Treba koristiti boje svijetlih tonova.

Obveze poslodavca

 Poslodavac je dužan građevine namijenjene za rad održavati u stanju da ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika, pa između ostalog i rasvjetnu instalaciju s rasvjetnim tijelima. Isto tako dužan je provoditi ispitivanja kojima dokazuje da rasvjeta u radnim prostorijama i prostorima udovoljava pravilima zaštite na radu.

 Ukoliko to ne provodi ili ispitivanja obavlja u rokovima dužim od dvije godine, odredbe zakona propisuju sankcije za učinjeni
prekršaj.
Zakon o zaštiti na radu odredbom članka 110., stavak 1., podstavak 2. te stavcima 2. i 3., utvrđuje novčanu kaznu od 10.000 do 20.000 kuna za prekršaj poslodavcu, ako ne obavlja ispitivanja u radnom okolišu ili ako ih ne obavi na propisani način ili u propisanim rokovima. Za isti prekršaj kažnjava se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 kuna. Ponavljanjem prekršaja novčane kazne se izriču u dvostrukom iznosu.

 Istovremeno inspektor rada ovlašten je narediti da se obavi ispitivanje rasvjete izvan utvrđenih rokova ako opravdano pretpostavi da je ispitivanje potrebno u svrhu sigurnosti i zdravlja radnika.