RUKOVANJE ROLAMA ROTO PAPIRA

RUKOVANJE ROLAMA ROTO PAPIRA


Sadašnja tehnologija novinskog i revijalnog tiska koristi tzv. offset ili plošni tisak. Tiskanje novina, revija, brošura i reklamnog materijala obavlja se na rotacijskim strojevima koji su konstruktivno dostigli zavidni stupanj tehničke zaštite od ozljeda na radu.

Ipak, jedna faza u proizvodnji još uvijek je dosta rizična. To je dopremanje rola papira do stroja, koje su teške i do 1500 kg (čak i 1700 kg). Međufaze su istovar rola sa vozila, transport u skladište papira te skladištenje. Kako su nosači rola obično smješteni ispod rotacije u prostoru skladišta, zadnja i posljednja radna operacija je put role papira do nosača rola i njeno smještanje na nosač. Nakon pripreme role i početka trake papira, pokretanjem stroja jedinica za uvlačenje uvodi papir u prvu tiskovnu jedinicu.

Kod opisanih radnih operacija postoje opasnosti od prignječenja, udarca i pada rola papira. Naročito su ugrožene noge ali i ostali dijelovi tijela.

Istovar rola, transport u skladište

Istovar se obično obavlja iz kamiona, pomoću viličara koji umjesto klasičnih vilica imaju ugrađena obuhvatna kliješta pomoću kojih uspravno postavljene role skidaju sa vozila. Pri tom manevru na kamionu ne smiju stajati radnici, a niti u blizini viličara koji se pri toj operaciji kreće i unazad.

Postoje i specijalna cestovna vozila upravo konstruirana za prijevoz rola papira, koja se pri dolasku na odredište za istovar prilagođuju za jednostavniji i sigurniji manevar istovara (vidi slike).

Viličarima se role papira prevoze u skladište. Transportni put mora biti vidno obilježen linijama svijetle boje širine najmanje 5 cm. Širina transportnog puta ne smije biti manja od 1,80 m odnosno mora biti za 0,80 m veća od širine viličara odnosno materijala koji se najčešće prevozi.

Transportni putovi moraju biti izvedeni tako da omogućuju dobru vidljivost za vrijeme kretanja vozila unutrašnjeg transporta i osoba (pješaka). Na mjestima sa smanjenom vidljivošću, treba postaviti znakove upozorenja, a na naročito opasnim mjestima instalirati svjetlosne ili zvučne signale koji upozoravaju na dolazak transportnog sredstva.

Putovi za transport tereta i putovi kojima se kreću radnici, trebaju se što manje presijecati ili čak poklapati.

Skladište roto papira

U posebno odijeljenom prostoru skladišta nalazi se i nosač rola papira ili više njih, ovisno o veličini rotacijskog stroja ili o više strojeva.

Prostor za uskladištenje rola mora biti obilježen linijama bijele boje, a transportni putovi linijama žute boje širine najmanje 5 cm.

 Najmanje dozvoljena širina transportnih putova unutar skladišta ovisi o njegovoj veličini, i to:

o u prostoriji koja nije šira od 15 m – 1,50 m,

o u prostoriji širine od 16 do 40 m – 2,40 m,

o u prostoriji širine od 41 do 80 m – 3 m, ili dvije prometnice svaka širine 2 m.

Skladište mora na svakih 30 m dužine imati poprečne prometnice širine najmanje 1,80 m.

Udaljenost uskladištenih rola papira od zidova, stropova, izlaza i hidranata ne smije biti manja od 0,80 m, a od rasvjetnih armatura i grijaćih tijela minimalno 0,50 m.

Role papira preporučljivo je slagati u uspravnom položaju, a samo iznimno u ležećem položaju kada moraju biti osigurane klinovima od nekontroliranog pokretanja. Zabranjeno je i opasno slaganje vodoravno položenih rola jedne na druge.

U skladištu roto papira projektirane su i izvedene podne tračnice koje vode uzduž skladišta te do svakog nosača rola. Malim kolicima smještenim u tračnice role se guranjem prevoze do nosača rola.

Manipuliranje rolama u skladištu

Prva faza sastoji se od „ulaska“ rola papira u skladište. Role se dovoze viličarom i slažu na predviđena mjesta ovisno o veličini, namjeni tiskanja ili drugim prioritetima. Ukoliko se role slažu u vodoravnom položaju, nakon postavljanja na mjesto obavezno se moraju osigurati klinovima od opasnog pokretanja.

U drugoj fazi, prema planu tiskanja, role se otpremaju do nosača rola određene rotacije. U tom slučaju rola se ručno guranjem-valjanjem (ako je u vodoravnom položaju) ili pomoću viličara (iz uspravnog položaja) postavlja na mala kolica na tračnicama. Potom je skladišni (transportni) radnik odvozi do nosača rola. Pomoćni radnik rotacije fiksira je na nosač i rola postaje sastavni dio procesa tiskanja.

Poslovi vozača viličara

Viličarem se role papira unose u skladište, a služi i za njihovo premještanje u samom skladištu.

Kako viličar spada u strojeve s povećanim opasnostima, poslodavac ga je dužan ispitivati najmanje jedanput nakon dvije godine njegove upotrebe, te obavljati redovna servisiranja po preporuci proizvođača. Ukoliko se pregledom utvrdi da je viličar neispravan i ugrožava život i zdravlje vozača ali i ostalih radnika, poslodavac je dužan stroj isključiti ga iz upotrebe do njegovog dovođenja u ispravno stanje.

Upravljanje viličarom smije se povjeriti samo radniku koji udovoljava posebne uvjete u pogledu:

1. dobi života – radnik stariji od 18 godina,

2. stručne osposobljenosti za rukovanje viličarom,

3. zdravstvenog stanja,

4. psihičke sposobnosti.

Vozač viličara mora biti osposobljen za upravljanje viličarom po posebnom programu (stručna institucija) i to teoretski i praktično na tipu viličara na koji će biti raspoređen tijekom rada.

Provjera zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti obavlja se liječničkim pregledom (ugovorni specijalist medicine rada) i to svaka 24 mjeseca (zdravstveno stanje) te nakon 48 mjeseci (psihičke sposobnosti).

Tek po dobivenom uvjerenju o osposobljenosti za vozača viličara, odnosno uvjerenja specijalista medicine rada nakon provjere zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti, poslodavac radnika smije rasporediti na navedene poslove.

Ovisno o tipu i konstrukciji viličara te kretanju u radnom okolišu, radnik koji njime upravlja treba imati na raspolaganju odgovarajuća zaštitna sredstva. Obzirom na baratanje teškim teretima mora koristiti zaštitne cipele te odjeću za zaštitu od atmosferilija (kiša, hladnoća) naročito ako viličar nema zatvorenu kabinu.

Točan popis zaštitnih sredstava koja poslodavac mora osigurati za to radno mjesto određen je Procjenom opasnosti.

Poslovi skladišnog radnika

Iako se danas većina poslova u skladištu roto papira obavlja mehanizirano, ipak se ovo radno mjesto doživljava obzirom na fizička naprezanja kao zahtjevno. Kako ovi poslovi zahtijevaju baratanje vrlo teškim predmetima na bilo koji način, rizik od ozljeda je vrlo velik.

Ukoliko se procjenom opasnosti utvrdi da se radi o poslovima koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje, a to su poslovi s posebnim uvjetima rada, tada skladišni radnik mora udovoljavati posebnim uvjetima, a to su:

1. dob života – radnik stariji od 18 godina,

2. spol – zabrana rada žena,

3. zdravstveno stanje.

Provjeru zdravstvenog stanja obavlja specijalist medicine rada svaka 24 mjeseca.

Iako važeći propis decidirano zabranjuje rad ženi na poslovima koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje (ručno dizanje ili nošenje tereta težih od 15 kg), stvar je procjene da se utvrde i ostala fizička naprezanja; ipak se ne preporučuje zapošljavanje žena na tim poslovima.

Procjenom opasnosti propisuju se osobna zaštitna sredstva na tim poslovima, koja je poslodavac dužan dati radniku na upotrebu. Na prvom mjestu su svakako zaštitne cipele koje štite radnika od nagnječenja i pada predmeta.

Sigurnost na radu

Poslodavac ne smije na samostalan rad rasporediti radnike na poslovima vozača viličara, transportnih i skladišnih radnika, koji sudjeluju na istovaru, transportu i skladištenju rola roto papira, ukoliko nisu osposobljeni za rad na siguran način.

Ovo osposobljavanje iz zaštite na radu provodi se teoretski i praktično, kako bi radnici bili upoznati s opasnostima koje im prijete prilikom izvođenja poslova, te kako obavljati poslove na siguran način.

Ako je posebnim propisima i procjenom opasnosti ustanovljeno da se određeni poslovi (vozač viličara, transportni ili skladišni radnik…) mogu obavljati samo uz dodatnu osposobljenost i posebne uvjete, tada poslodavac mora na svoj teret osigurati posebno osposobljavanje i propisane liječničke preglede.

Na prilaznim putovima i u samom skladištu moraju biti vidljivo postavljeni znakovi upozorenja i opasnosti, a po potrebi i posebne upute za izvođenje poslova na siguran način.

Sve navedeno mora osigurati poslodavac, i odgovoran je za neprovođenje mjera zaštite na radu.

Svakako treba upozoriti da i sam radnik može snositi posljedice, ukoliko izbjegava koristiti dana mu osobna zaštitna sredstva. Dođe li do ozljeđivanja, a utvrdi se da je do ozljede došlo jer radnik nije koristio propisano osobno zaštitno sredstva, poslodavac od radnika može tražiti naknadu štete koja je nastala zbog ozljede na radu.


Propisi koji uređuju opisanu problematiku:

-Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84., 42/05.)

-Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86.)

-Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05.)

-Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02.)

-Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84.)

-Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN21/08.)

-Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/10.)