Seminar za povjerenike i aktiviste sindikata u Tisku – Treba živjeti sindikat!

Seminar za povjerenike i aktiviste sindikata u Tisku – Treba živjeti sindikat!


U nastavku kontinuiranog obrazovanja i edukacije, u Zadru je od 11. 11. do 13. 11. 2016. održan seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste podružnice Tisak Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske.

Seminar je bio podijeljen na više tema. Prva i osnovna tema bila je organiziranje i animiranje članova. Predavačica na temu organiziranja bila je gđa Danica Lisičar. Drugi dio bio je posvećen predstavljanju Organizacije Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, aktivnosti sindikata te svakodnevnim aktualnostima iz područja Radnih odnosa i Zakona o radu. U trećem dijelu predstavili smo Organizaciju sindikalne podružnice Tisak te Kolektivni ugovor Tiska usporedili s kolektivnim ugovorima ostalih podružnica unutar Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske.

Kako radimo s članovima?

Voditeljica seminara pripremila je upitnik za naše povjerenike i aktiviste. Budući da je prioritet sindikata učlanjivanje novih članova, svrha upitnika bila je da vidimo koliko naši povjerenici i aktivisti rade sa svojim članovima, na koji način rade sa svojim članstvom te na koji način učlanjuju nove članove. Rezultat upitnika pokazao je da su naši povjerenici i aktivisti motivirani za rad sa svojim članstvom na terenu na kojem djeluju, da su motivirani za učlanjivanje novih članova, a da bi bili uspješniji u svom poslu, trebali bi imati više vremena. Mišljenja su da bi trebali biti aktivni svi članovi te da bi trebali poraditi na tome da se postigne bolja komunikacija među članovima (trebamo više govoriti o svojim uspjesima, moramo obavještavati svoje članstvo o postignutome).

Veći broj članova – veća snaga

Na pitanje – zašto se radnici neće uključiti u sindikat, najčešći odgovori su bili da radnici osjećaju nesigurnost (rad na određeno vrijeme), strah da ga poslodavac ne “obilježi” kao sindikalca te da radnici nemaju povjerenja u sindikat – to je onaj ključni element, trebamo članovima i ne članovima pokazati da sindikat štiti radnike i rješava probleme svojih članova. Sindikalna gustoća predstavlja brojnost sindikata i ovisna je o učlanjivanju novih članova. Bitna je jer veći broj članova najčešće znači i veću snagu, veći broj članova sindikata potiče poštovanje kod poslodavca.

Budući da je svaki čovjek karakter za sebe, svatko sebi mora pronaći metodu rada u kojoj će biti najbolji. Naši povjerenici predstavili su svoj način rada. Svaki teren je za sebe specifičan, pa su tako na terenu specifični i ljudi. Za svaku osobu je plan pristupa poseban, jer je i svaki naš radnik – poseban. Prema ljudima na terenu treba se ponašati s puno poštovanja i svakome pristupiti na specifičan način, jer svi članovi su važni. S radnicima treba komunicirati, upoznavati ljude sa svim pravima iz Kolektivnog ugovora, treba živjeti sindikat. Samo na taj način će nas ljudi prepoznati kao nešto pozitivno. Radnike moramo upoznati s time, zašto je sindikat važan i kakva bi bila razina prava da nema sindikata. Trebamo stalno naglašavati da Zakon o radu jamči minimalna prava radnika, a sva ostala prava proizlaze iz Kolektivnog ugovora Tiska (pogotovo materijalna prava).

Sindikalna podružnica/povjerenici

Predstavili smo organizaciju sindikalne podružnice Tisak. Najveći dio naših članova odnosi se na prodavače (67%), odnosno na sektor maloprodaje. Predstavili smo rad naših povjerenika i aktivista po regijama. Osnovna ćelija za podružnicu Tisak su sindikalni povjerenici u regiji. Veza među povjerenicima vrlo je važna, jer tako imamo pozitivne rezultate u broju članova i broju riješenih problema. U kompaniji Tisak velika je fluktuacija radnika, što dodatno utječe na broj članova uključenih u sindikat, zato je vrlo važno da radimo koordinirano i kontinuirano.

Svako povjereništvo treba imati razvijenu metodu za pridobivanje novih članova. Metode razvijaju sami sindikati, ovisno o situaciji koja je prisutna, u kojoj se motiviraju i učlanjuju novi članovi; Potiču na aktivnost novi članovi; Zajedno rješavaju problemi svakog člana; Educiraju članovi o zaštiti svojih prava; Stvara učinkovita sindikalna organizacija; Ostvaruje stalna suradnja s poslodavcem, ali i stalna borba za interese članova; Stalno stvara i mijenja odnos prema organiziranim, ali i neorganiziranim radnicima.

Aktualizirali smo probleme naših radnika u kompaniji

Povećani poslovi paketnih dostavljača; Neevidentiranje prekovremenog rada dostavljačima; Radna odjeća za dostavljače i vozače; Radno vrijeme za dostavljače; Produžetak radnog vremena zbog više sile; Putni troškovi; Komunikacija s voditeljem; Nemogućnost korištenja godišnjih odmora; Drske krađe, Manjkovi; Roba s istekom roka trajanja na prodajnim mjestima; Manjak osnovnih sredstava za rad (viličari); Manjak zaposlenih (prodavači, vozači, administracija), a samim time stvara se višak sati.

Zašto smo drugačiji?

Imamo profesionalce koji rade puno radno vrijeme za radnike Tiska; Imamo sindikalne povjerenike koji se u svoje slobodno vrijeme brinu za svoje članove i bave sindikalnim radom; Vodimo sudske sporove, u kojima članovi ostvaruju prava iz radnog odnosa; Odobravamo pozajmice (kredite); Odobravamo i isplaćujemo pomoći iz sindikalne podružnice (bolovanje, rođenje, posmrtnine, izvanredne pomoći); Nudimo materijalnu potporu u slučaju štrajka; Isplaćujemo pomoći iz fonda solidarnosti (vodimo brigu o našim bolesnim članovima); Nudimo materijalnu potporu obitelji u slučaju smrti člana; Prema poslodavcu kontinuirano upućujemo molbe za naše najugroženije članove; Upućujemo poslodavcu zamolbe za zapošljavanje članova na neodređeno vrijeme; Vodimo brigu o porodiljama; Zastupamo u kolektivnom pregovaranju; Individualno rješavamo probleme naših članova; Nudimo stručno obrazovanje i osposobljavamo za rad u sindikatu; Kontinuirano obilazimo teren.

3. sjednica Povjereništva

U nedjelju je na sjednici Povjereništva glavna povjerenica predala izvještaj o radu za 2016. godinu te financijski izvještaj do 31. 10. 2016. Svi povjerenici dobili su na uvid financijsku karticu, prošli smo troškove okvirno, odnosno predan je izvještaj na što se je potrošilo najviše. Kada će biti gotova godina, Nadzorni odbor će biti taj koji će prekontrolirati troškove, odnosno jesu li troškovi nastali sukladno odlukama koje je donijelo Povjereništvo. Donijeli smo odluku o financijskom planu za 2017. godinu te smo se dogovorili da plan za sljedeću godinu napravimo tako da na bazi godine uštedimo. Sukladno tome dogovoreno da je ćemo na sljedećoj sjednici napraviti plan aktivnosti i financijski plan za 2017. godinu.