Smanjenje plaća u Narodnim novinama d.d.

Smanjenje plaća u Narodnim novinama d.d.
Nakon što je u Narodnim novinama d.d. nova Uprava upoznala predstavnike Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske o stanju tvrtke i poslovnim planovima, koji bi, u cilju financijske konsolidacije poslodavca za posljedicu trebali imati smanjenje plaća radnika, Radničko vijeće i poslodavac sazvali su skup radnika na kojem su se radnici mogli informirati o svim pitanjima od njihovog interesa, te o poslovnim planovima Uprave i mogućim posljedicama. Skup radnika održan je 17. listopada 2017. godine na kojem su radnici zahtijevali da prije donošenja odluke o sklapanju Aneksa Kolektivnom ugovoru kojim bi se plaće radnika smanjile za 10%, Sindikat provede referendum među radnicima o prihvatljivosti prijedloga poslodavca o smanjenju plaća. Izjašnjavanje radnika provedeno je 23. i 24. listopada 2017. godine na kojem se od 360 radnika 244 radnika izjasnilo za potpisivanje Aneksa Kolektivnom ugovoru.
Slijedom navedenoga, 27. listopada 2017. godine Sindikat je potpisao Aneks II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Narodnim novinama d.d. Navedenim Aneksom, koji će važiti do 30. travnja 2018. godine, najniža osnovna plaća smanjena je za 10%, pa po novom iznosi 2.867,00 kuna. Poslodavac se ujedno obvezao da će u slučaju kada rezultati poslovanja to budu dopuštali, pristupiti pregovorima sa Sindikatom o korekciji osnovne plaće. Kao određenu kompenzacijsku mjeru za smanjenje osnovne plaće, Aneksom je povećan iznos prigodne godišnje nagrade sa 1.500,00 na 2.500,00 kuna.