Stručno osposobljavanje za rad osoba bez radnog iskustva

Stručno osposobljavanje za rad osoba bez radnog iskustva

Zakonom o poticanju zapošljavanja, koji se primjenjuje od 31. svibnja 2012. godine, jedna od mjera, koja bi trebala potaknuti zapošljavanje mladih na tržištu rada kroz prethodno stjecanje radnog iskustva, jest poticanje zapošljavanja osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale. Takva mjera provodila se već i prije stupanja na snagu Zakona o poticanju zapošljavanja, a odnosila se na volontere. 

Razlika je u tome što se stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa donedavno odnosilo samo na osobe kojima je radno iskustvo bilo uvjet za zasnivanje radnog odnosa, dok je Zakonom o poticanju zapošljavanja ta mogućnost proširena i za daleko širi krug nezaposlenih osoba, koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih dulje od 90 dana i koje nemaju više od 1 godine radnog iskustva, bez obzira na godine starosti.

Trajanje ugovora i olakšica poslodavcu

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa mora biti sklopljen u pisanom obliku, a na osobu koja sklopi takav ugovor na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Zakon o radu, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu.

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sklapa se u trajanju od 12 mjeseci za osobe koje su završile preddiplomski, diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno preddiplomski ili specijalistički diplomski stručni studij:

• Ako je osoba bez evidentiranog staža osiguranja poslodavcu se refundira uplata obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja prema člancima 43. i 44. Zakona o doprinosima izračunata na bazi mjesečne osnovice koja je umnožak iznosa prosječne plaće u Republici Hrvatskoj prema objavi Državnog zavoda za statistiku i koeficijenta 0,35, a to trenutno iznosi 2.714,60 kuna. Poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa na plaću prema Zakonu o doprinosima.

• Ako osoba ima evidentiran staž osiguranja do 1 godine poslodavcu se refundira uplata obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja. Poslodavac je u obvezi plaćati doprinose na plaću (za zdravstveno osiguranje i za zaštitu zdravlja na radu) prema najnižoj osnovici za uplatu doprinosa.

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sklapa se u trajanju od 24 mjeseca za osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu i zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnom propisu, pod uvjetom da poslodavac ne koristi ili je iskoristio olakšice po Zakonu o doprinosima za tu osobu:

• Ako je osoba bez evidentiranog staža osiguranja poslodavcu se refundira uplata obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja, a doprinosa na plaću je oslobođen prema Zakonu o poticanju zapošljavanja.

• Ako osoba ima evidentiran staž osiguranja do 1 godine poslodavcu se refundira uplata obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja, a poslodavac je u obvezi plaćati doprinose na plaću (za zdravstveno osiguranje i za zaštitu zdravlja na radu) prema najnižoj osnovici za uplatu doprinosa.

Što mora učiniti poslodavac?

Poslodavci koji žele zaposliti osobu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa trebaju podnijeti zahtjev HZZ-u na propisanom obrascu koji je dostupan svima u HZZ-u i na internetskim stranicama
www.hzz.hr
.

Zahtjevu trebaju priložiti:

–  program stručnog osposobljavanja za rad s određenim mentorom koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja za rad,

– prijavu potrebe za radnikom (propisani obrazac dostupan i na internetskim stranicama HZZ-a), te još nekoliko više formalnih potvrda, od izdvajamo i potvrdu Ministarstva financija − Porezne uprave o izvršavanju obveza za doprinose i poreze.

Poslodavci koji zapošljavaju veći broj osoba mogu dobiti odobrenje za korištenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za onoliko osoba za koje mogu osigurati kvalificiranog mentora. Na temelju podnesenog zahtjeva HZZ ocjenjuje uvjete poslodavca prema priloženoj dokumentaciji te u roku od 15 dana izvješćuje poslodavca o pozitivnoj ili negativnoj ocjeni pisanim putem. Ujedno izvješćuje poslodavca o ostaloj potrebnoj dokumentaciji

Motivaciju za primanje na rad osoba bez radnog iskustva poslodavci nalaze u olakšicama u vidu oslobađanja plaćanja doprinosa koji terete državni proračun putem HZZ-a. Osobama bez radnog iskustva motivacija je stjecanje radnog iskustva, staža u mirovinskom osiguranju i primitak od 1.600,00 kn mjesečno koji se isplaćuje na teret državnog proračuna posredstvom HZZ-a.

Potpisivanje ugovora

Hrvatski zavod za zapošljavanje prosljeđuje obavijest poslodavcu o pozitivnoj ocjeni, uz uputu o aktivnostima koje treba provesti i popisom ostale potrebne dokumentacije koju treba dostaviti u roku 8 dana od dana obavijesti kako bi se pristupilo zaključivanju ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Isplata sredstava

Poslodavcu se refundira trošak obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja u roku 30 dana od dana potpisa ugovora i dostave instrumenta naplate potraživanja “bjanko zadužnice“. Polazniku stručnog osposobljavanja za rad isplaćuje se novčana pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije koja trenutno iznosi 1600,00 kn mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad. Novčana pomoć je namijenjena za pokrivanje osnovnih troškova prijevoza, toplog obroka i drugog. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja. Sve isplate po ugovorima moraju se izvršiti najkasnije do 15.12. tekuće godine.

Obveze polaznika

Polaznik stručnog osposobljavanja za rad mora:

– uredno odrađivati program stručnog osposobljavanja za rad prema rasporedu radnog vremena i obvezama iz programa,

– dostaviti planirani datum polaganja stručnog ispita i potvrdu o položenom ispitu, u roku od 6 mjeseci od završetka programa (sam oz obveznike polaganja stručnog ispita po završetku programa),

– u slučaju kršenja ugovornih obveza od strane poslodavaca, pismeno ga upozoriti i zatražiti očitovanje, te ujedno i upozoriti Hrvatski zavod za zapošljavanje uz predočenje dokaza da je na isto upozoren i poslodavac.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja za rad krivnjom poslodavaca polaznik ima pravo na stručno osposobljavanje za rad kod drugog poslodavaca uz uvjet da nema više od 1 godine evidentiranog staža osiguranja. U slučaju prekida stručnog osposobljavanja za rad zbog privremene nesposobnosti za rad, dragovoljnog odsluženja vojnog roka ili drugog opravdanog razloga polaznik stručnog osposobljavanja za rad ima pravo na nastavak stručnog osposobljavanja kod istog ili drugog poslodavca do isteka 12 odnosno 24 mjeseca uz uvjet da nema više od 1 godine evidentiranog staža osiguranja.