Sudovi „naginju“ na stranu poslodavaca?

Sudovi „naginju“ na stranu poslodavaca?

Ove godine 10.988 a lani 23.000 radna spora

Broj radnih sporova u Hrvatskoj je u padu, pokazuju podaci Ministarstva pravosuđa. U ovoj je godini pokrenuto manje od 11.000 radnih sporova, uglavnom zbog neisplate prava po kolektivnim ugovorima, diskriminacije, prestanka ugovora o radu, materijalnih davanja, naknade štete u povodu otkaza ugovora o radu te pokrenutih ovršnih postupaka.

Najviše sporova zbog otkaza ugovora o radu

Od toga je zbog prestanka radnog odnosa ili otkaza ugovora o radu pokrenuto 1.603 postupka. U prošloj je godini broj pokrenutih sporova bio 23.305, od čega 1.898 zbog prestanka ili otkaza ugovora o radu, a u 2010. godini čak 25.028, od čega je 2.611 predmeta pokrenuto zbog prestanka ili otkaza ugovora o radu.

Manji broj radnih sporova

Sindikati smatraju da je broj radnih sporova u padu jer je i broj radnih mjesta zbog krize drastično smanjen pa je manje povrede radnih prava. U ovoj je godini riješeno 1.714 predmeta, u prošloj 2.093, a u 2010. tek neznatno više – 2.235.

Najviše sporova u Zagrebu

Najviše radnih sporova prema podacima Ministarstva pravosuđa pokrenuto je pred Općinskim radnim sudom u Zagrebu, zatim pred općinskim sudovima u Splitu, Osijeku i Rijeci.

Nešto brže do pravomoćne presude

Radni se sporovi rješavaju brže nego prije, posebice u Zagrebu gdje od početka godine djeluje specijalizirani Općinski sud za radne sporove. Većina radnih sporova riješi se u roku od jedne do tri godine, a oko 20 posto sporova traje od tri do pet godina.

Sindikati tvrde da nije rijetkost da su od krize sudovi na strani poslodavaca, u Hrvatskoj udruzi poslodavaca) tvrde suprotno. Radni se sporovi dosuđuju samo u korist radnika.