Tisak, Zagreb – Inicijativa Sindikata grafičara za kolektivne pregovore

Tisak, Zagreb – Inicijativa Sindikata grafičara za kolektivne pregovore

Kako je poznato Kolektivni ugovor Tiska sastoji se od dva dijela. Prvim su regulirana prava i obaveze radnika u trajanju od 5 godina. Drugi dio je Dodatak Kolektivnog ugovora koji je njegov sastavni dio a u čijem tekstu su ugovorena materijalna prava radnika na rok od jedne godine.

Dodatak Kolektivnom ugovoru važeći je do 01. travnja 2013. godine. Članak 14. obavezuje ugovorne strane – potpisnice da mjesec dana prije isteka jedna od strana potpisnica pokrene inicijativu za pregovore. Budući da se rok za podnošenje inicijative za pregovore sa poslodavcem približava dana 12. veljače 2013 godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske uputio je pisanu inicijativu ostalim sindikatima koji djeluju u Tisku za sastanak radi dogovora oko predstojećih pregovora.