Tisak, Zagreb – Poziv za pregovore o dodatku Kolektivnog ugovora

Tisak, Zagreb – Poziv za pregovore o dodatku Kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor Tiska sastoji se od dva dijela. Prvi, tekstualni dio uređuje prava i obaveze ugovornih strana u području radnog odnosa  (zasnivanje i prestanak radnog odnosa, radno vrijeme, odmori i dopusti, socijalna prava i.t.d.) te se potpisan je na rok od 5 godina. U   Dodatku Kolektivnom ugovoru koji se potpisuje na rok od 1 godine reguliraju se materijalna prava radnika.

Temeljem članka 14. Dodatka Kolektivnom ugovoru, koji ističe 01.04.2012. godine, sva četiri sindikata koji djeluju u Tisku uputili su 22.02.2012. godine poziv na pregovore Upravi društva sa prijedlogom o promjeni materijalnih prava radnika.

Poslodavac je 14.03.2012. godine,  apstrahirajući činjenicu da su sindikati već uputili poziv na pregovore i zahtjeve za promjenu materijalnih prava radnika, s druge strane uputio sindikatima poziv na pregovore sa dva  termina bez  očitovanja na predložene zahtjeve sindikata.

Sindikati su na poziv  poslodavca odgovorili dopisom u kojem  konstatiraju gore navedene činjenice, te od dva predložena termina prihvaćaju 29.03.2012. godine kao termin za početak pregovora.