U Radin printu radnicima veće plaće za veljaču

U Radin printu radnicima veće plaće za veljaču

Na inicijativu Sindikata grafičara i medija dana 24. ožujka 2022. godine održan je sastanak sa poslodavcem u sindikalnoj podružnici Radin print na kojem su predstavnici Sindikata razgovarali sa Daliborom Pinjuhom, operativnim direktorom (COO) Radin printa o organizaciji rada u uvjetima nedostatka radnika, primjeni članka 35. Kolektivnog ugovora Radin printa u odnosu na poslovanje i utjecaj na plaće radnika te planu korištenja godišnjeg odmora i organizacije rada tijekom tog razdoblja.

U odnosu na problem organizacije rada u uvjetima kratkoročne potrebe zamjene odsutnih radnika i posljedično nedostatka radnika zaključeno je da će se takvi problemi rješavati kroz individualan pristup rješavanju nastalog problema, kako bi se takvi nastali problemi riješili na obostranu korist radnika i poslodavca.

U odnosu na primjenu članka 35. Kolektivnog ugovora kojim je propisano usklađivanje osnovice plaće radnika sa planiranim prihodima i kontribucijskom maržom, poslodavac je najavio povećanje plaće radnika u odnosu na rezultate ostvarene u veljači ove godine. Naime, člankom 35. Kolektivnog ugovora za Radin print propisano je pravo radnika na povećanje osnovica plaće za postotak povećanja prihoda planiranog za pojedini mjesec tekuće godine ukoliko je to povećanje veće od 5%, a maksimalno se može povećati do 10% neovisno o postotku povećanja prihoda, te vodeći računa o kontribucijskoj marži.

Iako nisu u potpunosti ispunjeni uvjeti predviđeni Kolektivnim ugovorom za povećanje osnovice plaće, poslodavac je na sastanku najavio povećanje donje osnovice za izračun plaće za 10%, koja će se obračunati za veljaču, ali će se isplatiti sa plaćom za ožujak u travnju ove godine. Time će se za sve radnike Radin printa povećati osnovica za izračun plaće. Ujedno je dogovoreno da će poslodavac do 10tog tekućeg mjeseca Radničko vijeće obavijestiti o realizaciji prihoda i kontribucijske marže za protekli mjesec, prema kojima će se određivati povećanje ili moguće smanjenje osnovice za izračun plaće radnika.