Uvjeti za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije

Uvjeti za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije
Od siječnja iduće godine država će osobama starijima od 65 godina, koje nisu skupile minimalnih 15 godina radnog staža kao uvjeta za stjecanje mirovine, isplaćivati nacionalnu naknadu. No, pod određenim uvjetima.
Prebivalište u trajanju od 20 godina
Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.
Prihod do 800 kuna po članu
Podnositelj zahtjeva ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju. To znači da ne smije primati mirovinu ili imati ugovor o radu ako želi primati naknadu. Prihod korisnika ili članova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno 800 kuna. 
Bez socijale, smještaja u domu i ugovora o uzdržavanju
Osoba ne smije biti korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi. Uvjet je i da građaninu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi te da nije primatelj uzdržavanja na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Iznimno, korisnik prava na mirovinu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine. 
Kako pokrenuti postupak za naknadu?
Postupak se pokreće zahtjevom koji se podnosi područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.