Zakon o povremenim i privremenim poslovima

Zakon o povremenim i privremenim poslovima

Dana 8. ožujka 2013. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održan je sastanak sa socijalnim partnerima na kojem je Ministar rada i mirovinskoga sustava prof.dr.sc. Mirando Mrsić izvijestio socijalne partnere o prijedlozima Ministarstva o izmjenama Zakona o državnom inspektoratu te izradi Zakona o privremenim i povremenim poslovima.

Plan je Ministarstva rada i mirovinskoga sustava izmijeniti Zakon na način da se omogući spajanje ovlasti inspektora rada i zaštite na radu, kako bi se na taj način omogućila kvalitetnija i učinkovitija kontrola na terenu, te kontinuirana izobrazba državnih inspektora i jačanje administrativnih kapaciteta u tom području, sve s ciljem veće prevencije. 

Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca pozdravili su najave Ministarstva rada i mirovinskoga sustava o modernizaciji Državnog inspektorata, međutim ujedno su istaknuli problem koordinacije i neumreženosti sustava koji bi trebao doprinijeti boljoj prevenciji.

Predstavnici sindikalnih središnjica izrazili su sumnju u učinkovitost spajanja ovlasti inspektora rada i zaštite na radu, smatrajući da je primarno potrebno osigurati njihovu specijalizaciju, jer se na taj način može osigurati kvaliteta njihovog rada. Ujedno su predložili da se Zakonom obvežu inspektori zaštite na radu da prisustvuju sjednicama odbora zaštite na radu.

Kada je riječ o izradi Zakona o povremenim i privremenim poslovima, pomoćnica ministra Tatjana Dalić uvodno informirala je socijalne partnere o polaznim tezama. Naglasila je da se navedenim Zakonom neće uređivati pitanja koja su predmet Zakona o radu, s obzirom da obavljanje navedenih poslova neće imati obilježje radnog odnosa. Cilj navedenog Zakona je riješiti problem rada na crno, odnosno urediti poslove koji nemaju obilježja radnog odnosa već su kratkoročnog i privremenog karaktera, koji su niže gospodarske vrijednosti. Ujedno je naglasila da će se Zakon izrađivati temeljem procjene učinaka propisa i da je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava od socijalnih partnera zatražilo imenovanje predstavnika socijalnih partnera u tripartitnu radnu skupinu za izradu teza i Prijedloga zakona.

Predstavnici sindikalnih središnjica izrazili su nezadovoljstvo činjenicom da Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava socijalnim partnerima nije dostavilo teze za izradu Zakona o povremenim i privremenim poslovima. Ujedno su naglasili da je prije početka rada na izradi teza, pa tako i prijedloga zakona, bilo potrebno prethodno izraditi analizu tržišta rada kako bi se procijenila stvarna potreba za izradom zakona. S druge strane predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca pozdravili su inicijativu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za donošenjem spomenutog Zakona.