Predsjedništvo Sindikata grafičara – Regrutacija novih članova prioritet

Predsjedništvo Sindikata grafičara – Regrutacija novih članova prioritet

Druga sjednica novog saziva Predsjedništva Sindikata grafičara protekla je uz prisutnost gotovo svih članova, nedostajala je predstavnica Dalmacije. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske Darije Hanzalek. Obiman dnevni red jednoglasno je prihvaćen.  Jednoglasna verifikacija zapisnika s prve konstituirajuće sjednice Predsjedništva Sindikata bila je prva odluka Predsjedništva na ovoj sjednici, a potom se prešlo na ostalih jedanaest točaka. 

Povjerljivost materijala i prenošenje informacija sa sjednica Predsjedništva bila je tema sjednice. Predsjednik Hanzalek napomenuo je da će se dobivati svi materijali i da će se svi prodiskutirati na sjednicama Predsjedništva. Izuzetak će biti slanje povjerljivih i osjetljivih točaka uz poziv,  zbog otvaranja pošte od poslodavaca te uvid u povjerljive materijale. Drugi je problem prenošenje takvih informacija članstvu gdje se apelira na primjereno prenošenje informacija.

Matea Mikić – voditelj radno-pravne zaštite

Komisija za odabir kandidata imenovana na prvoj sjednici Predsjedništva obavila je svoj zadatak te od više prispjelih ponuda izabrala Mateu Mikić, diplomiranu pravnicu, za izvršioca na poslovima voditelja radno-pravne zaštite. Kolegica Mikić se pokazala kao najbolja od svih kandidata s kojima je komisija razgovarala. Budući da smo je zapošljavali najprije kao polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a ona već takav status ima, nastali su problemi oko prelaska u Sindikat grafičara. Nadamo se brzom rješenju nastalog problema.
Inventura rada Sindikata

Jedna od glavnih točaka na dnevnom redu bila je utvrđivanje pokazatelja stanja i rada Sindikata u vrijeme izbora novog Predsjedništva odnosno do 30. lipnja 2015. godine. U okviru ove točke dani su izvještaji o materijalnoj i nematerijalnoj imovini, obavezama, dan je osvrt na imovinu i potraživanja teže mogućnosti realizacije, prikazane su sve tužbe i ovršni postupci radi nevraćenih pozajmica te prikaz izvršenja proračuna za 1.-6. 2015. Osim toga, podneseno je izvješće o aktivnim podružnicama s brojem članova te ukupnim brojem radnika u društvu u kojem djeluje sindikalna podružnica. Stanje kolektivnih ugovora također je prikazano kroz pregled po društvima u kojima su sklopljeni.

Voditeljica financijsko-materijalnog poslovanja Agneza Novački Somek podnijela je opširna izvješća o financijsko-materijalnom poslovanju na dan 30. 6. 2015. godine te pregled materijalne i nematerijalne imovine. Predsjednik Hanzalek posebno komentira i pojašnjava građevne objekte odnosno stanove u vlasništvu Sindikata, njihova trenutna stanja, najam, iskorištenost i probleme vezane uz njih, posebno odnose sa stanarima u Brešćenskoj.

Kod financijskog izvješća dano je stanje novca u banci i blagajni, posebno se daju stanja oročenih sredstava po iznosima i bankama te sporno potraživanje nastalo stečajem Centar banke kod koje su bila plasirana. Predsjednik Hanzalek kod potraživanja izdvaja potraživanja od članova po osnovi kratkotrajnih pozajmica iz sredstava sindikalne podružnice, koja su dodjeljivana bez pravovaljane dokumentacije i procedure. Istina oni se više ne mogu dodjeljivati na taj način, ali ostaje obaveza članova da ih vrate. Individualne kratkotrajne posudbe u koje je angažirano 1.850.000,00 kuna pokazale su se kao nešto pozitivno, ali i jednim dijelom kao problem. Problem je ne vraćanje posudbi prije svega onih koje su plasirane preko Centar banke. Ostalo je sporno oko 260.000,00 kuna što se rješava tužbama, ovrhama i sporijim vraćanjem pozajmica, novim tužbama, a nadamo se da će većina biti vraćena odnosno naplaćena. S pozajmicama koje idu preko stručne službe trenutno je plasirano 1.500.000,00 kuna i redovno se vraćaju. U daljnjem radu članovi su upoznati s prihodima i rashodima za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 2015. godine. Voditeljica komentira strukturu prihoda i rashoda. Sve veličine su u planskim okvirima.

Tabela broja članova u sindikalnim podružnicama poslužila je za diskusiju u ovoj temi. Predsjednik Hanzalek komentirao je ukupni broj članova te njihovu distribuciju po regijama koja bi bila bitno drugačija da se društva (Tisak, Narodne novine) koja imaju sjedište u Zagrebu vode po mjestu rada pojedinog člana. Takav pregled omogućit će nova baza podataka članova. Broj članova je u padu zbog situacije u grafičkoj djelatnosti, što nas s druge strane treba potaknuti na proširenje i rad u drugim djelatnostima. Posebno izdvaja i komentira sindikalne podružnice koje imaju veće učešće članova u ukupnom broju radnika. Za one koje imaju prostora između ukupno zaposlenih i sadašnjeg broja članova najavljuje akcije animacije novih članova.

Sačuvati kolektivne ugovore

Boris Šifter dao je kratki komentar stanja kolektivnih ugovora i pregovora po društvima u kojima imamo članove za zadnje dvije godine. Posebno je napomenuo da kolektivne ugovore imamo ili smo ih imali u svim većim društvima osim u nekoliko manjih, što je bila i politika Sindikata. Sada je najvažnije zadržati dosadašnja prava i važeće kolektivne ugovore. Od tridesetak sindikalnih podružnica u 13 imamo kolektivne ugovore, u 11 smo ih imali, ali ih nismo uspjeli sačuvati i produžiti, u četiri smo podnijeli inicijativu (Vjesnik, Bakrotisak, Radin print i Školska knjiga), a u dvije još moramo (Model pakiranje i Znanje). Po broju pokrivenih članova kolektivnim ugovorima i dalje imamo visok postotak od 66%.

Za područje radno-pravnih odnosa predsjednik je napomenuo da se svi postupci vode, pravni savjeti i pomoći se i dalje rade, a tako će se nastaviti i dolaskom nove kolegice.

Nove članske iskaznice

Vrlo važno područje o kojem je diskutiralo Predsjedništvo su aktivnosti oko izrada baze sadašnjih i budućih članova Sindikata s aktualnim podacima za sadašnje potrebe funkcioniranja Sindikata te sustav stalnog praćenja broja članova s najvjerojatnije šestomjesečnim ažuriranjem. Program s praćenjem i korištenjem svih podataka izradit će Perfekta – informatička tvrtka. Na to se nadovezuje izrada nove članske iskaznice, pristupnice i dodatnog letka o Sindikatu. Za izradu članskih iskaznica dobivena je ponuda Agencije za komercijalnu djelatnost kojoj će nakon što radna grupa izradi idejno rješenje nove članske iskaznice biti povjerena izrada. S time u vezi imenovana je radna grupa za prijedlog dizajna i sadržaja nove članske iskaznice, pristupnice, letka o Sindikatu te drugih promotivnih materijala. Radnu grupu čine Ana Marija Presečan, Davorin Šaramo, Bruno Margitić, Željka Sambolek Mikota, Tajana Bukovec Polović, Miro Horvat, Boris Šifter i predsjednik Hanzalek.

Još jedno važno područje koje je razmatrano na sjednici su zajedničke mogućnosti na aktivnostima animiranja i učlanjivanja članova te motivacija sindikalnih povjerenika u radu (seminari, okrugli stolovi, pristupnice, majice itd). Seminar na tu temu bit će organiziran krajem jedanaestog mjeseca. U međuvremenu je dogovoren termin (27. do 29. studenoga) i mjesto održavanja – Trakošćan pa koristimo priliku da vam damo i tu informaciju. Osnovnu temu obradit će vanjska suradnica Danica Lisičar, dok će sindikalnu „abecedu“, organizaciju i aktivnosti Sindikata grafičara te tijek financijskih tokova i dokumentacije obraditi zaposlenici stručne službe i predsjednik. Za sve ove teme predsjednik očekuje angažiranje i doprinos svih članova Predsjedništva, ali i ostalih članova koji će ovim akcijama biti informirani u Grafičaru. Mogućnosti motivacije sindikalnih povjerenika za svoj rad i dodatni napor izazvale su opširnu diskusiju i različita mišljenja. Zajedničko je da im treba posvetiti posebnu pozornost, a način motivacije – plaketa, diploma, godišnja nagrada ili nešto drugo će se iskristalizirati.

Novi Savjet Grafičara

Budući da je u Sindikatu došlo do kadrovskih promjena, one su izazvale i promjene u uređivanju i daljnjem izlaženju lista Grafičar. S tim u vezi Savjet lista održao je sjednicu na kojoj je analizirao dosadašnji rad na listu Grafičar. Savjet je raspušten, a Predsjedništvo je imenovalo novi. Čine ga – Miro Horvat, Bruno Margitić, Ana Marija Presečan, Željka Sambolek Mikota i Davorin Šaramo. Imenovan je novi glavni urednik Stjepan Kolarić, koji je zamijenio dugogodišnjeg urednika Darija Hanzaleka. Grafički urednik je Vinko Kalčić.

Nakon dvogodišnje pauze odnosno neodržavanja sportskih susreta grafičara, a na upit većeg broja članova, Predsjedništvo je pokrenulo pitanje ponovne organizacije. Susreti će se pokušati održati sljedeće godine, s time da članovi Predsjedništva, ali i svi sindikalni povjerenici ispitaju svoje članstvo o zainteresiranosti za Grafičke igre. U tom pravcu bit će načinjena anketa u kojoj će se nastojati dobiti odgovor na inicijativu.

Tema kojom je završena sjednica Predsjedništva bila je sudjelovanje Sindikata grafičara u radu UNI-ja, međunarodne udruge sindikata. Kratku informaciju dao je Darije Hanzalek. Osnovni problemi su položaj i rad sindikata u multinacionalnim kompanijama, Intergraf – međunarodna udruga poslodavaca s kojom bi UNI trebao surađivati i raditi, ali već godinama nije se otišlo daleko, kolektivni ugovori u pojedinoj članici te izrada programa rada za četiri godine.