Seminar za radničko vijeće Tiska

Seminar za radničko vijeće Tiska

Dana 26. i 27. studenog 2011. održan je seminar za članove Radničkog vijeća  u Sesvetama. Seminaru su prisustvovali svi  članovi Radničkog vijeća. Na temu odnosi Radničkog vijeća i poslodavca gosti prvog dana bile su predstavnice poslodavca Irena Gramc Bienenfeld i Dubravka Erdelić.

Predavači i moderatori seminara bili su  Zlatica Štulić (prvi dan) i Darije Hanzalek (drugi dan). Seminar je obrađivao slijedeće teme:  pravne osnove za rad Radničkog vijeća; odnosi Sindikata i Radničkih vijeća; metode rada Radničkih vijeća; odnosi Radničkog vijeća i  poslodavca; Zakon o radu – kroz pitanja i odgovore.

Teme su obrađene stručno i izuzetno interesantno uz aktivno sudjelovanje učesnika seminara. Raspravljalo se i  o međusobnoj  komunikaciji, posebice ističući činjenicu da se problemi  mogu lakše rješavati, da se manjkavosti mogu ispraviti, ali da je za to potrebna otvorena komunikacija te aktivno sudjelovanje svih članova radničkog vijeća. Ovo je bila vrlo dobra prilika da članovi radničkog vijeća   provjere poznavanje Zakona o radu i nauče kako ga  što učinkovitije  primjenjivati za dobrobit radnika. Zaključak svih sudionika seminara je da se takve edukacije trebaju održavati jednom godišnje kroz cijeli mandat radničkog vijeća.