Povećano trajanje roditeljskog dopusta

Povećano trajanje roditeljskog dopusta

Vlada Republike Hrvatske je uputila u zakonodavnu proceduru izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim će se između ostalog produžiti trajanje prava na roditeljski dopust.

Naime, Republika Hrvatska se potpisivanjem Pristupnog ugovora s Europskom unijom obvezala da će uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, pa tako i s novim direktivama koje su stupile na snagu nakon zatvaranja pojedinih pregovaračkih područja. U međuvremenu je na razini Europske unije usvojena nova Direktiva Vijeća 2010/18/EU, od 8. ožujka 2010., o provedbi revidiranog Okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu, koji su sklopili BUSINESSEUROPE,UEAPME, CEEP i ETUC, pa su potrebna usklađenja  u dijelu koji se odnosi na trajanje roditeljskog dopusta te na jednako postupanje.

Roditeljski dopust trajat će 8 mjeseci

Produžavanjem minimalnog trajanja roditeljskog dopusta s tri na četiri mjeseca za svakog od zaposlenih i samozaposlenih roditelja (4+4=8), te nemogućnost prijenosa dva od četiri mjeseca roditeljskog dopusta na drugog roditelja, najčešće na majku djeteta, bit će poticaj mnogim očevima da sukladno svojim radnim obvezama pokloni jedan dio vremena i obitelji (prije ovog dopusta koristi se rodiljni dopust do 6 mjeseci starosti djeteta).

Isto tako, ovim se zakonskim prijedlogom daje mogućnost roditeljima da skrb o brizi za dijete produže za dodatnih dva mjeseca u skladu sa svojom odlukom i potrebama. Prema revidiranom Okvirnom sporazumu žena i muškarac u potpunosti su izjednačeni u pravu na roditeljski dopust koji se određuje u trajanju od najmanje 4 mjeseca i u pravilu je neprenosivo na drugog roditelja. Trajanje roditeljskog dopusta ovom odredbom se propisuje za sve korisnike u jednakom trajanju, bez obzira na spol ili socijalno ili obiteljsko stanje. Međutim, revidirani Okvirni sporazum dozvoljava da nacionalno zakonodavstvo propiše mogućnost prijenosa roditeljskog dopusta na drugog roditelja, ali ne u trajanju dužem od 3 mjeseca, što znači da je jedan mjesec neprenosiv. Ovim prijedlogom omogućuje se prijenos roditeljskog dopusta u trajanju od dva mjeseca, a preostala dva mjeseca su neprenosiva.

Također, više se ne primjenjuje mogućnost korištenja produženje roditeljskog dopusta u trajanju od 2 mjeseca u slučaju ako otac djeteta koristi pravo na korištenje 3 mjeseca roditeljskog dopusta. No sa novim produženjima ionako se u tom pogledu ne gubi ništa, jer Zakon daje mogućnost korištenja roditeljskog dopusta u ukupnom trajanju od 8 mjeseci. U suštini u praksi bi stvari mogle ostati slične.

Nadalje, uvažavajući činjenicu da je broj posvojene djece u Republici Hrvatskoj vrlo skroman i kreće se u rasponu od 140 do 150 posvojene djece prosječno godišnje, postojeće zakonsko rješenje o trajanju posvojiteljskog dopusta poboljšano je na način da su posvojitelji djece izjednačeni bez obzira na dob posvojene djece.

Naknade se ne mijenjaju?

U pogledu naknada za vrijeme korištenja prava po osnovi ovoga zakona, ukupan opseg prava na novčanu naknadu za vrijeme korištenja prava na odgovarajući dopust ili poštedu od rada ili brigu o djetetu ne mijenja se, ali je moguće da kroz primjenu novih zakonskih rješenja dođe do manje preraspodjele tih naknada unutar obitelji. Prijedlogom se dakle propisuje da će za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust naknada plaće za prvih 6 mjeseci iznositi 100% osnovice za naknadu plaće, a koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 80% proračunske osnovice mjesečno. Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za preostali dio roditeljskog dopusta nakon korištenja roditeljskog dopusta, naknada će iznositi 50% proračunske osnovice mjesečno. Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena naknada će iznositi 50% proračunske osnovice mjesečno.